Külastuskorralduskavad

RMK külastuskorraldusosakond uuendab RMK külastusalade külastuskorralduskavasid uueks perioodiks, järgnevaks kümneks aastaks. Külastuskorralduskavade näol on tegemist RMK külastusalade majandamise ja arengute kavandamise dokumentidega. RMK külastusalana käsitletakse lähestikku asuvaid, ühtselt majandatavaid, RMK hallatavaid puhke- ja kaitsealasid.

Külastuskorralduskavade koostamiseks on moodustatud töörühmad, kuhu kuuluvad lisaks RMK töötajatele ka Keskkonnaameti ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Töörühma mitte kuuluvatel huvitatud isikutel on võimalik tutvuda materjalidega ning esitada ettepanekuid iga kava juures esitatud kontaktisikutele.

Käesoleva lehe alamlehtedel avaldatakse jooksvalt kavade kaupa töödokumendid ja kavade valmimisel ka kinnitatud kavad.