Sihtfinantseeringud

Euroopa Liidu struktuuritoetused
Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks on loodud ühtne regionaalpoliitika ning seda teostatakse erinevate fondide vahendusel.

Struktuuritoetust antakse ELi liikmesriikidele perioodil 2007-2015 kolmest fondist:
    * Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF);
    * Euroopa Sotsiaalfond (ESF);
    * Ühtekuuluvusfond (ÜF).

KIKi kaudu vahendatakse toetusi kahe rakenduskava alusel:
Elukeskkonna arendamise rakenduskava (ERF ja ÜF toetused) ja
Inimressursi arendamise rakenduskava (ESF toetused).

RMK on toetust taotlenud järgnevate Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmete kaudu:

Samuti Ühtekuuluvusfondi meetmest:

Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programm
Looduskaitse programmi eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.

RMK taotlenud Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitseprogrammist toetust poollooduslike koosluste taastamiseks RMK hallataval maal, et parandada koosluste seisundit enam kui 260 hektaril.

Riigieelarve
RMK Põlula Kalakasvatuskeskuse tegevuskulud on osaliselt kaetud riigieelarvest. Kalapopulatsioonide taastamise eesmärgil ja toetuse abil kasvatatakse ja asustatakse noorkalu Eesti veekogudesse.