Ühtekuuluvusfond (ÜF) 2014-2020

Ühtekuuluvusfond loodi 1994. aastal ning see võimaldab anda rahalist toetust keskkonna ja üleeuroopaliste transpordivõrkudega seotud projektide elluviimiseks, et edendada säästvat arengut. Ühtekuuluvusfond (ÜF) pakub toetust liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on väiksem kui 90% Euroopa Liidu keskmisest.

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles on välja toodud:
  • toetuse kasutamise eesmärgid
  • oodatavad tulemused, sh fondide kaupa
  • meetmed ning nende rahastamine
Rakenduskava koostamisel lähtuti põhimõttest, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ühekordne toetus oluliste muutuste saavutamiseks Eestis. Nende kasutamine peab kaasa tooma arenguhüppe, suurendades mõnes valdkonnas, sektoris või majandusharus eesmärkide elluviimise tõhusust, mõjusust ja kvaliteeti, ning tuues kaasa positiivse järelmõju.

Seoses projektidega, mis täidavad ELi keskkonnakaitse eesmärke, võib Ühtekuuluvusfond anda abi ka keskkonnale kasu toova säästva arenguga seotud valdkondadele, nagu energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, ning transpordisektoris üleeuroopalistest võrkudest väljapoole jäävatele transpordiprojektidele, mis hõlmavad raudtee-, sisevee- ja meretransporti, ühendvedude süsteeme ja nende koostalitlusvõimet, maantee-, mere- ja õhuliikluse korraldust, puhast linnatransporti ja ühistransporti.

Ühtekuuluvusfondist eraldatakse kõnealuse valdkonna meetmetele 10 miljardit eurot. Ajavahemikul 2014–2020 rahastatakse Ühtekuuluvusfondist Bulgaariat, Eestit, Horvaatiat, Kreekat, Leedut, Lätit, Maltat, Poolat, Portugali, Rumeeniat, Slovakkiat, Sloveeniat, Tšehhi Vabariiki ja Ungarit. Küpros saab üleminekutoetust.

Aastatel 2014–2020 eraldab EL üle 66 miljardi euro Ühtekuuluvusfondile. See hõlmab 10 miljardit eurot Euroopa ühendamise rahastule. Ühtekuuluvusfondist projektile antava rahastamise tase võib ulatuda kuni 85%-ni projekti kuludest.

Täpsem informatsioon Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu struktuurtoetuste kodulehtedel.

RMK on saanud toetust projektidele: