RMK looduskaitselised tegevused

Projekti "RMK looduskaitselised tegevused" viiakse ellu keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 460 muutmine (21.01.2020) Lisa 1„Toetuse andmise tingimused ja kord meetme 8.1.1 “Kaitstavate elupaikade taastamine”, 8.1.2 “Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” ja 8.1.6 „Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine“ elluviimine ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve“ alusel.

Projekti kogueelarve on 20 753 131,28 eurot, millest EL toetus on 17 640 161,59 eurot (85%) ning omafinantseering 3 112 969,69 eurot (15%).

Projekti eesmärk on parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Projekti elluviimise käigus taastatakse kaitstavaid elupaigatüüpe ja kaitstavate liikide elupaigatüüpe kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel, rajatakse või rekonstrueeritakse poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalik juurdepääsutaristu (teed, ülesõidud, sillad, truubid) ning restaureeritakse ja rekonstrueeritakse kaitstavaid parke ning taastatakse kaitstavate alade maastikuväärtusi. Tegevuste tulemuseks on taastatud kaitstavad elupaigad, maastikud ja pargid, poollooduslike koosluste hooldamiseks rajatud ja rekonstrueeritud taristu.

Tegevuste loetelu
Tegevuste maksumus   
Tegevuste seis
I. Kaitstavate elupaikade taastamine (meetme tegevus 8.1.1)     
1. Soode seisundi parandamine 4 317 576,22  teostamisel
2. Poollooduslike koosluste           taastamine 4 441 770,94
 teostamisel
3. Metsise elupaiga seisundi parandamine 1 720 056,56 teostamisel
4. Soode seisundi parandamine raiete abil (Agusalu LKA, Alam-Pedja LKA, Lahemaa RP, Ohepalu LKA, Sirtsi LKA, Tudusoo LKA) 1 899 245,28 teostamisel
II. Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud (meetme tegevus 8.1.2)    
1. Poollooduslike koosluste majandamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine6 985 717,85  teostamisel
III. Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine (meetme tegevus 8.1.5) 
1. Restaureeritud ja rekonstrueeritud kaitstavad pargid  85 975,74  lõpetatud
2. Lahemaa rahvuspargis Muike, Oruveski ja Ojaäärse II paisjärvede seisundi taastamine 406 475,66 lõpetatud