Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringute kogumaksumus on 58 824 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (50 000 eurot) ning RMK omafinantseering 15% (8824 eurot).

Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud viiakse ellu keskkonnaministri 31.07.2015 määruse nr 705 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuse 8.1.9 “Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud““ alusel.

Projekti eesmärk on parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit. Tegevuse käigus soetatakse vajalikud seadmed ja inventar ohustatud kalaliikide geneetilise materjali kogumiseks ning säilitamiseks krüogeenipangas, kalamärgised asustatavate noorkalade märgistamiseks ning selleks vajalik lisavarustus. Tegevus on suunatud ohustatud kalapopulatsioonide geneetilise mitmekesisuse säilitamisele ja asurkondade taastamisele ning taasasustamise edukuse hindamisele, mis omakorda aitab kaasa kalavarude, eeskätt lõheliste (lõhe, meriforell, harjus, siig) olukorra paranemisele nii meres kui siseveekogudes.


Tegevuste nimetus
Tegevuste maksumus
Tegevuste seis
Krüogeenipanga loomine RMK Põlula kalakasvanduses30 650,84 EUR
Lõpetatud
Kalamärgiste soetamine
28 824 EUR
Lõpetatud