Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine

RMK on toetust taotlenud Ühtekuuluvusfondi meetmest „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“.

Toetuse andmise eesmärk on sulgeda ja korrastada kõik keskkonnanõuetele mittevastavad tavajäätmeprügilad. RMK toetussumma sellest meetmest on 25 127,62 eurot ja RMK on saanud toetust projektile:

Saru prügila sulgemine

Valga maakonnas Kallikülas asuvasse Saru prügilasse oli valdavalt ladestatud keskkonnale ohutud puidujäätmed. Prügila korrastamisel likvideeriti prügilas leiduvad vähesed ohtlikud jäätmed, planeeriti ja tihendati pinnas ning tehti hüdrokülv, mille tulemusena väheneb jäätmeid läbiv veehulk, erosioonioht ning prügilagaaside emissioon. Korrastatud prügila alale uute jäätmete ladestamise tõkestamiseks kaevati läbi kaks juurdepääsuteed ja kolmandale juurdepääsuteele paigaldati liikluskorraldusvahend, millega piiratakse alale juurdepääs.

Projekt viidi ellu vahemikus 15.11.2012-30.06.2013
Projekti kogumaksumuseks kujunes 29 432,40 eurot, millest ÜF toetus on 25 127,62 eurot.

Lisainfo:

Kristjan Tõnisson
kristjan.tonisson@rmk.ee