Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate turbaalade korrastamise tegevuste kogumaksumus on 5,8 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (4,93 miljonit eurot) ning RMK omafinantseering 15% (870 000 eurot). 

Turbaalade korrastamise tegevused viiakse ellu Keskkonnaministri 07.07.2016 käskkirja nr 636 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 7.2.3 “ Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine “ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” alusel. 

Projekti raames korrastatakse üle Eesti kokku umbes 2000 hektari suurusel alal mahajäetud turbaalad. Mahajäetud turbakaevandusalad taimestuvad vahele sekkumata väga aeglaselt ning nendelt aladelt eraldub rohkesti süsihappegaasi. Seepärast on oluline need alad suunata taassoostumisele.  Konkreetsed tööd mida jääksoodes tehakse selguvad projekteerimise tulemusel. Üldiselt on tegemist kuivenduskraavide sulgemise ning kraavidele tõkete rajamisega.

Ülevaade jääksoode taastamisest (19.10.2020 seisuga)
Ala nimi
Seotud katastriüksus
Kaitseala nimi
Maakond
Pindala (ha)
Tööde seis
Määvli jääksoo
63901:001:1930 63901:003:0444

Hiiu
 60,0
taastamistööd lõppenud 2018. aastal
Laiuse jääksoo
24804:001:0169

Jõgeva
 35,7
taastamistööd lõppenud 2019. aastal
Alu jääksoo
15901:001:0125
Nätsi-Võlla LKA
Pärnu
 99,3
taastamistööd valminud 2019. aastal
Toolamaa (Meelva) jääksoo
70701:001:0446 70702:001:0895 70702:001:0899
Meelva MKA
Põlva
 61,7
taastamistööd valminud 2019. aastal
Kõima jääksoo
33404:002:0259Lavassaare LKAPärnu  56,7taastamistööd valminud 2019. aastal
Viru raba jääksoo35203:002:0221
35301:001:0437
35301:001:0453
42301:005:0426

Harju 31,7taastamistööd valminud 2019. aastal
Voore jääksoo 70201:002:1230 Mõdriku-Roela MKALääne- Viru 102,1taastamistööd valminud 2020. aastal
Saikla jääksoo 55001:001:0817 55001:001:0651   Saare  205,0taastamistööd käimas
Arramäe jääksoo87202:002:0932 Põlva143,8taastamistööd käimas
Kildemaa jääksoo 80803:001:0596 80803:001:0889 80803:001:0979 Pärnu 50,5projekteerimisel
Essoo jääksoo 84301:002:0137 84301:002:0059  Võru  157,2taastamisprojekt valminud
Põlliku jääksoo 27701:003:0750
27701:003:0080 
 Aela MKARapla  53,3taastamistööd käimas
Maima jääksoo piirinaaber 
18801:001:0151 
Lavassaare LKA Pärnu  70,0taastamistööd käimas
Priipalu jääksoo 60802:001:0306 94301:001:0351
94301:001:0012 
 Valga  32,13taastamistööd käimas 
Kalda jääksoo 76702:002:0350 76702:002:0211  Võru 102,0lähteülesanne koostamisel 
Tõrga jääksoo
78201:004:0097  Pärnu 31taastamistööd käimas
Tellissaare jääksoo93004:003:0140  Pärnu 29lähteülesande ettevalmistamine
Teringe jääksoo 60002:004:0016 Viljandi  52lähteülesande ettevalmistamine 
Adraku jääksoo16401:001:0268  Ida-Viru 80taastamisprojekt valminud; ala nimekirjast välja arvatud