Looduskaitse

RMK looduskaitse töötab selle nimel, et säiliks looduslik mitmekesisus RMK hoole all oleval riigimaal. Selleks tuleb teha vajalikke looduskaitsetöid ning järgida elurikkuse hoidmiseks olulisi põhimõtteid ka majandatavas metsas.  

Looduskaitseosakonna spetsialistid otsustavad, kus tuleb teha ohustatud või kehvas seisundis olevate liikide elupaikade taastamist, koosluste hooldamist või taastamist. Nad valmistavad ette kaitsealuste üksikobjektide ja parkide hooldamise lähteülesanded ning projektid, mille alusel tööd ellu viiakse.

Elurikkuse hoidmiseks majandatavates metsades on RMK endale võtnud mitmeid kohustusi, millest mõni on rangemgi, kui seadus ette näeb. On oluline tagada majandusmetsade vanuseline ja struktuuriline mitmekesisus.  

Põlula kalakasvandus kuulub RMK koosseisu alates 2014. aastast ning see on ainus kalavarude taastamisega tegelev üksus Eestis. Lääne-Virumaal Lavi külas asuvas kalakasvanduses kasvatatakse lõhet ja siiga. Kasvatatud noorkalad asustatakse nendesse Eesti jõgedesse, kus asurkonnad on hävinud või vajavad turgutust.