Soode seisundi parandamine

Projektitegevuseks on soode taastamine, mille raames taastatakse vähemalt 8820 ha soo- ja soometsade elupaiku. Tegevuste käigus viiakse läbi projekteerimine, vajalikud ekspertiisid ning soode taastamistööd. Projekti raames teostatakse järgmisi tegevusi: likvideeritakse kraave, rajatakse veetõkked ning raiutakse veerežiimi taastumist takistav puittaimestik.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 5 168 669,55 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

KaitsealaTaastamisala nimiValmimise aasta/
staatus
Soomaa RP
Kuresoo kaguserv
2019
Soomaa RP
Kuresoo kirdeserv
2017
Soomaa RP
Kuresoo Liinoja (põhjaserv)
2017
Soomaa RP
Öördi idaserv II
2018
Soomaa RP
Öördi idaserv I
2018
Soomaa RP
Öördi kaguserv
2018
Soomaa RP
Valgeraba lääne- ja lõunaserv
2018
Soomaa RP
Riisa raba põhjaserv
2017
Soomaa RP
Riisa raba kirdeserv
2016
Soomaa RP
Riisa raba lõunaserv
2017
Soomaa RP
Kikepera loodeserv
2020
Soomaa RP
Kikepera lääneserv I
2020
Soomaa RP
Kikepera lääneserv II
2020
Soomaa RP
Kikepera lõunaserv
2019
Soomaa RP
Öördi peakraavid
2019
Endla LKA
Männikjärve matkaraja rekonstrueerimine
2019
Endla LKA
Linnusaare raba idaserv
2018
Endla LKA
Kaasikjärve raba servaalad
2018
Endla LKA
Linnusaare raba lääneserv
2018
Haavassoo LKA
Haavassoo madalsoo taastamine
2017
Järise HA
Järise siirdesoo taastamine
2017
Aidu LKA
Aidu taastatavad soostuvad metsad
2017
Kuke-Kiili hoiuala
Kuke-Kiili madalsoo
2017
Pikasilla 1 käpaliste püsielupaik
Pikasilla soo
2017
Kukka LKA; Kukka MKA
Kukka allikasoo taastamine
2017
Esna LKA
Esna
2018
Alam-Pedja LKA
Sangla soo taastamisala
2018
Luitemaa LKA
Tolkuse raba
2020
Luitemaa LKA
Maarjapeakse soo taastamine
2019
Rubina LKA
Rubina LKA sookoosluste taastamine
2018
Sookuninga LKA
Sookuninga soo ja soometsad
2018
Paadremaa LKA
Paadremaa madalsoo taastamine
2021
Saarjõe MKA
Kallissaare
2021
Nigula LKA
Nigula raba taastamine
2021
Kesknõmme LKA
Kõlaja soo
2019
Avaste LKA
Avaste madalsoo taastamine
2021
Paraspõllu LKA
Paraspõllu
2021
Nabala-Tuhala LKA
Übina
2023
Nabala-Tuhala LKA
Visja soo
2022
Maalasti LKA
Unakvere madalsoo
2022
Tõrasoo LKA
Tõrasoo madalsoo
taastamistööd käimas
Puhatu LKA
Puhatu soo
taastamistööd käimas
Sookuninga LKA
Rongu raba2021
Sookuninga LKA Tõrga W taastamisala
2021 
Tihu LKA Tihu järv ja Õngu soo 
taastamistööd käimas
Jalase LKAJalase sood
 projekteerimisel
Mõrdama HAMõrdama raba ja jääksoo taastamistööd käimas
Nedrema LKANedrema-Uritaettevalmistamisel
Laiküla HALaiküla madalsooettevalmistamisel 

Lisainfo
Ahti Bleive
ahti.bleive@rmk.ee