Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal

Tegevuse eesmärk on suurima kaitseväärtuse Nõmme-Mustamäe nõlva kindlustamine ning tõusmist-laskumist võimaldava suurele külastuskoormusele vastava taristu väljaehitamine. Taimekooslustest esineb kaitsealal allikasoo-lodumetsa, lodumetsa, soostuvaid kooslusi, kõdusoometsa, salumetsa, laanemetsa, palumetsa, nõmmemetsa, liivikuid, looalasid ja aruniite. Tähelepanuväärsemad linnaoludes on allikasoo-lodumetsad, mida esineb Mustamäe nõlva all allikate alal, ja liivikud, mida esineb kaitseala ida- ja põhjaosas. Tegevuse käigus rajatakse kaitsealale tekkinud radadesüsteemile vajalik taristu – trepid, laudteed, koorepuru multši katted, piirded, käsipuud, tugiseinad, tõkendpostid, puitpalissaadid, infotahvlid, viidad. Teostatavad ehitustööd aitavad kaasa külastaja võimaliku negatiivse mõju minimeerimisele. Külastajad suunatakse aladele, kus häiring tundlikele ökosüsteemidele ja looduskeskkonnale on minimaalne. 2012. aastal valmis RMK tellimusel AKA Natura OÜ poolt koostatud Nõmme-Mustamäe MKA rekonstrueerimisprojekt (Keskkonnaametiga kooskõlastatud), milles on kirjeldatud maastiku säilitamiseks vajalikke meetmeid. Kavandatavate elementide (trepid, laudteed, piirded, tugiseinad, infotahvlid jm) kohta on valmistatud joonised ning skeemidel on täpsustatud nende paiknemine looduses. Nõlvadel on täpsustatud kohad, kus jalgratastega sõitmine on lubatud ja kus mitte. Et vältida nõlvaku jalami uhtumisest tingitud varinguid ja sademevee torustike ummistusi, on Rõõmuallika piirkonnas planeeritud allikakaevud, kuhu vesi läbi pöördfiltri kogutakse ja sademeveesüsteemi juhitakse.
Lisandub 6 kaitstavate liikide või elupaikadega seotud objekti, mis hõlmab kaevu, kahe trepi ning kolmes piirkonnas matkaraja rekonstrueerimist koos piirete, suunaviitade, käsipuude jms paigaldamisega.

Töid teostatakse aastatel 2017 – 2023.
Tegevuse kogumaksumus 380 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (323 000,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Maarja Mirjam Rajasaar
maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee