Endla looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamine

Projektitegevuste tulemusena loodi eeldused loodusliku veerežiimi taastumiseks 183,9 ha suurusel alal. Rajatud turbapaisude ja puittammide tulemusena on alanud alale iseloomuliku veerežiimi taastumine. Kokku rajati projektis 80 tammi ja paisu (turvaspaisusid 42 tk ja puittamme 38 tk). 2014.aasta sügisel võetud seireandmete põhjal võib öelda, et madalvee perioodil ei langenud veetase üheski mõõtmispunktis alla 30cm maapinnast.

Projekti tegevuste teostamise aeg oli: 15.07.2011-15.02.2015