Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis

LIFE integreeritud projekt „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis“, LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566 käivitus 2023. aastal Keskkonnaministeeriumi juhtimisel ja kestab kuni 1.03.2032.
Alam-Pedjale iseloomulike elupaikade säilitamine ja taastamine on üheks projekti eesmärgiks. Foto: Priit Voolaid

Projekti partnereid on kokku 17: Kliimaministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogia Keskus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Geoloogiateenistus, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, TalTech, Tallinna Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Loodushoiu Keskus, Eesti Erametsaliit, Tartu Jahindusklubi ja OÜ Ilvesmaa.

Projekti eesmärk ja tegevused

Projekti peamine eesmärk on suurendada erinevate ökosüsteemide vastupanuvõimet muutuvas kliimas ja parandada ühiskonna valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks. 

Projekti tegevused:
 • Alam-Pedja looduskaitseala tervikliku planeerimise käigus otsitakse ja rakendatakse keskkonnasõbralikumaid lahendusi pärandniitude hooldamiseks ning biomassi kasutamiseks, taastatakse ja parandatakse vee-elupaikasid ning vee-elustiku elutingimusi, muudetakse looduslikumaks märgalade veerežiimi ning tegeletakse väikekiskjate ja kopra asurkondade ohjamisega;
 • kaardistatakse kliimamuutuse suhtes tundlikud veekogumid, arendatakse välja mudel ning töötatakse välja meetmed;
 • otsitakse võimalusi heitvee taaskasutuseks Ida-Virumaa põllumajanduses ja tööstuses;
 • tervete metsade tagamiseks muutuvas kliimas rajatakse erinevate ja vähem levinud puuliikide katsekultuure;
 • kalavarude jätkusuutlikkuse tagamiseks likvideeritakse lõheliste jõgedel rändetakistused ning kasvatatakse ja asustatakse harjuse, merisiia ja tõugja noorkalu looduslikesse elupaikadesse;
 • arendatakse info-, seire- ja tugisüsteeme ilmateabe operatiivseks pakkumiseks avalikkusele;
 • kaasajastatakse kliimaprojektsioone;
 • teavitustegevustega tõstetakse teadlikkust kliimamuutustest ja levitatakse projekti tööpakettide käigus kogutud teavet.

RMK roll projektis

RMK tegevused keskenduvad ökosüsteemide tervendamisele kolmes peamises valdkonnas:
 • Alam-Pedja looduskaitseala vee-elupaikade parendamine ja märgalade veerežiimi looduslikkuse taastamine. Alam-Pedja märgalal taastame ja parandame vee-elupaikasid ning vee-elustiku elutingimusi 3400 hektaril vanade kuivenduskraavide sulgemise ja looduslike vooluteede taastamise teel.
 • Kalade rändetakistuste eemaldamine ja jõeliste elupaikade taastamine. NATURA aladel asuvatel lõheliste jõgedel likvideerime rändetakistused või ehitame kalapääsud vähemalt 8 objektil ning taastame 100 km ulatuses elupaiku.
 • Ohustatud kalaliikide (harjus, siig) taasasustamine ja seire. Põlula kalakasvandus kasvatab ja taasasustab järgmise 9 aasta jooksul Põhja-Eesti jõgedesse 90 000 harjuse ning kahele merealale 120 000 siia noorkala. Projektipartner EMÜ püüab sugukalad harjuse taastootmiseks ning TÜ mereinstituut püüab sugukalad merisiia taastootmiseks.
RMK on ka tööpaketi "Muutuvas kliimas kalavarude jätkusuutlikkuse tagamine, WP6" juht. 

RMK tegevuste eelarve on 6 739 181 eurot, millest 4 043 508,6 eurot (60%) on Euroopa Komisjoni LIFE programmi toetus ja 2 671 327,4 eurot (39,64 %) Kliimaministeeriumi toetus, mida rahastatakse Eesti riigi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise tulust. RMK omafinantseering kogu projektile on 24 345 eurot, mis moodustab 5% planeeritud tööjõukuludest ja 0,36% kogu eelarvest.

RMK tegevusi projektis kaasfinantseerib:
Lisainfo

Saima Uusma (RMK)
saima.uusma@rmk.ee

Triin Kommer (Kliimaministeerium) triin.kommer@kliimaministeerium.ee

Vaata lisaks:

Projekti veebileht

Uudised ja pressiteated: