RMK looduskeskuste infrastruktuuri arendamine

RMK looduskeskuste võrgustiku infrastruktuuri arendamise projekt algas juulis 2010.a. ning lõpes juulis 2015. Projekti üldmaht on 4 174 839,16 eurot, millest 3 757 355,25 eurot tuleb Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" kaudu.

Projektiga sooviti arendada olemasolevat infrastruktuuri ja õpitingimusi RMK looduskeskuste võrgustikus, et parendada nii piirkondlikku kui ka üleriigilist loodushariduse andmist eri huvi- ja vanusrühmadele, mõjutades seeläbi kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt elanikkonna keskkonnateadlikkuse kasvu.

Antud projektis osales 11 RMK loodushariduslikku objekti, millede puhul toimusid kas renoveerimistööd hoonete jätkusuutlikkuse, õpiruumide laiendamise, sisustamise ja vajaliku infrastruktuuri väljaarendamise eesmärgil. Projekti haaratud RMK looduskeskused olid: Aegviidu, Elistvere, Emajõe-Suursoo, Kabli, Kauksi, Kiidjärve, Nõva, Oandu, Pähni, Simisalu ja Viimsi.

Aegviidu, Pähni, Kiidjärve lahendati antud projektiga aastaid kestnud ruumipuudulikkuse probleeme ning muudeti hoonete haldamist jätkusuutlikumaks. Viimsi ja Nõva laienesid piirkonna nõudlust arvestades kõrvalhoonetesse, et tagada looduhariduse pakkumise kvaliteet ja vajalikud tingimused. Ülejäänud objektidel viidi lõpuni juba alustatu ning loodi juurde uusi võimalusi – nt õppeklasside väljaehitus nii hoonetes kui väliklassina õuealadel.

Projekti käigus ehitatud keskkonnahariduslik infrastruktuur tagab RMK tegevusepõhimõtetest tulenevalt: looduskaitse ja -hariduse jätkuva edendamise, et tagada riigimetsamaadel asuvate loodusobjektide säilimine ning elanikkonna loodushuvi ja -teadlikkuse tõus.