Nõmme-Mustamäe loodusraja projekteerimine

Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala on võetud kaitse alla unikaalse Nõmme–Mustamäe maastiku – Mustamäe nõlva, Nõmme liivikute, allika-alade ja suure rekreatiivse tähtsusega metsade kaitseks, nende uurimiseks ning tutvustamiseks, puhkevõimaluste loomiseks, samuti linnametsade bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks.
Sütiste mets on tihedas kasutuses kohalike elanike poolt, mistõttu on oluline luua taristu, mis kaitseks ala õrnemaid paiku samas hajutades külastajaid. Metsa on rajatud varasemalt treppe, mis on tänaseks amortiseerunud ja vajavad uuendamist, samuti on tihe kasutus kaasa toonud maastikul erosiooni ja kaitsealuste taimeliikide kaitsmise vajaduse.
Rajatava loodusraja ülesandeks on parandada inimeste turvalisust Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal liigeldes, kaitsta ala maastikku ning jagada kaitseala loodusväärtuseid, samuti pakkuda õuesõppe võimalusi ümbruskonna koolidele.
Projektiga pööratakse tähelepanu nii pinnaseerosiooni vähendamisele kui ka kaitsealuste taimeliikide kaitsele, mistõttu loodusraja trajektoor, pikkusega 2,5 km, kulgeb mööda olemasolevaid metsaradasid ja täiendavaid teid ei planeerita. Loodusrada markeeritakse valge-rohelise-valge tähistusega ja suunaviitadega.
Täiendavalt projekteeriti rajale juurde Sütiste mäenõlvale laudtee, trepp ja terrass. Üks laudraja lõik koos piirdega planeeritakse Sütiste mäe nõlva alla, et kindlustada kaitsealuste taimeliikide kaitse selles piirkonnas.
Loodusraja idapoolsele küljele on projekteeritud terrass koos trepi ja piiretega kaitsmaks paljandunud puujuuri ja takistamaks edasist erosiooni. Planeeritud rajatatiste konstruktsioonid ehitatakse puidust. Loodusrajale tänavavalgustust ei projekteerita ning puid loodusraja ehituse käigus ei ole plaanis raiuda. Projekti koostamisel viidi Kobras AS-i poolt läbi kaitsealuste taimeliikide inventuur, et mitte ohustada raja trajektoori planeerimisel kaitsealuste liikide kasvukohti.
Valminud loodusraja ehitusprojektile viiakse hetkel läbi ekspertiisi.

Ettepanekuid loodusraja projektile koguti kuni 30.08.2022.

Avalikustamise tulemus:
Nõmme-Mustamäe loodusraja projekt koos tagasiside andmise ankeediga avaldati RMK kodulehel 06.05.2022. Esialgseks tagasiside esitamise tähtajaks oli 30.06.2022, kuid huvigruppide soovil pikendati tähtaega 30.08.2022 kuupäevani. Teated tagasiside küsimise osas avaldati ka linnaosade lehtedes ning sotsiaalmeedia kanalites, samuti tutvustati seda võimalust 08.08.2022 Nõmme linnaosavalitsuse ruumides toimunud avalikul projektide tutvustamise koosolekul.
Tagasiside ankeedil esitati kokku 23 ettepanekut - 3 juriidilise ja 10 eraisiku poolt. Kokkuvõtvalt võib öelda, et rada ei soovitud, kuid soovitakse infot väärtustest ja käitumisreeglitest kaitsealal.
RMK otsus on projekteeritud rada mitte rajada. Plaanitav marsruut tuleb infotahvlitega ning ilma täiendavate rajatisteta.

Tööprojekt:
Lisainfo:
Maarja Mirjam Rajasaar
maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee
Diana Roolaid, diana.roolaid@rmk.ee