Meremõisa telkimisala projekteerimine

Telkimisalale planeeritav taristu on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Rajatava külastustaristu eesmärk on vähendada külastuse keskkonnakoormust Laulasmaa maastikukaitsealale, suurendada külastajate teadlikkust kaitstavatest loodusväärtustest ning leida parim lahendus erinevate külastajagruppide ja kasutusviiside sobitamiseks. Projekteerimisel lähtutakse samuti vajadusest vähendada telkimisala kasutamisest tekkida võivaid negatiivseid häiringuid piirkonna elanikele.
Toimunud on kaks koosolekut, esimene projekteerimise lähteülesanne tutvustamiseks ja tagasiside kogumiseks, teine kolme alternatiivse eskiislahenduse tutvustamiseks ja aruteluks. Valminud eelprojektile oli võimalik esitada ettepanekuid kuni 2. aprillini 2021. Eelprojekti kohta laekus mitmeid ettepanekuid, mida võimalusel projekti täiendamisel arvestatakse.
RMK Meremõisa telkimisala rekonstrueerimistööde ellu viimiseks on vajalik vähendada ehitustegevuseks ranna ehituskeeluvööndit. Kuna koostamisel on uus Lääne-Harju valla üldplaneering, mille ülesannete hulka kuulub ka ranna ehituskeeluvööndi suurendamine ja vähendamine, siis on Lääne-Harju Vallavalitsus lisanud RMK Meremõisa telkimisala lahendusele vastava ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku üldplaneeringu koosseisu.

Koosolekute protokollid:
Meremõisa telkimisala rekonstrueerimise projekteerimise lähteülesande tutvustamise koosolek 12.03.2020– protokoll
Meremõisa telkimisala eskiiside tutvustamise koosolek II 26.10.2020 – protokoll
Lisa 1.Meremõisa telkimisala eskiis B
Lisa 2. Meremõisa telkimisala eskiis A
Lisa 3. Meremõisa telkimisala eskiis C

Eelprojekti materjalid:

Meremõisa telkimisala rekonstrueerimise projekt - seletuskiri
Meremõisa telkimisala rekonstrueerimise projekt - asendiplaan
Meremõisa telkimisala rekonstrueerimise eelprojekti kohta laekunud ettepanekud
Lisainfo:
Maarja Mirjam Rajasaar
maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee