NB! Kinnisasja avalikku suulist enampakkumist 8.11.2017 ei toimu.

Tallinna Halduskohus on oma 05.11.2017 määrusega haldusasjas nr 3-17-2225 esialgse õiguskaitse korras keelanud läbi viia Tootsi kinnisasja enampakkumine kuni kohtuotsuse jõustumiseni või kaebuse tagastamise või läbi vaatamata jätmise või asja menetluse lõpetamise määruse jõustumiseni.

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku suulise enampakkumise kinnisasja (kinnistusregistri osa nr 5730650, riigi kinnisvararegistri kood KV69170) võõrandamiseks. Avalik suuline enampakkumine toimub 08. novembril 2017. a algusega kell: 14.00 RMK Tallinna kontoris, Toompuiestee 24, Tallinn. Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivate isikute registreerimine algab RMK Tallinna kontoris, Toompuiestee 24, 08.11.2017. a kell: 13.00 ja lõpeb 08.11.2017 kell: 13.55.

Enampakkumise alghind on 12 300 000 (kaksteist miljonit kolmsada tuhat) eurot. Enampakkumise ettemaks on 1 230 000 (üks miljon kakssada kolmkümmend tuhat) eurot. Enampakkumise osavõtutasu on 3000 (kolm tuhat) eurot. Enampakkumise alg- ja lõpphind sisaldab käibemaksu.

Avalikul suulisel enampakkumisel võõrandatakse Pärnu maakonnas asuv kinnisasi (kinnistusregistri osa nr 5730650, riigi kinnisvararegistri kood KV69170, edaspidi nimetatud kinnisasi).

I Kinnisasja koosseis ja kinnisasjaga seotud õiguslik olukord 

Kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest ja sellel asub ehitisregistris registreeritud rajatis ˗ Tootsi tuulepargid. 

Kinnisasja koosseisu kuuluvad katastriüksused:

1. Kristi tuulik, katastritunnus 92901:001:0223, pindala 39954 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

2. Lible tuulik, katastritunnus 92901:001:0224, pindala 39943 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

3. Oskari tuulik, katastritunnus 92901:001:0225, pindala 39995 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

4. Arno tuulik, katastritunnus 92901:001:0226, pindala 40014 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

5. Imeliku tuulik, katastritunnus 92901:001:0227, pindala 40014 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

6. Tootsi mast, katastritunnus 92901:001:0228, pindala 37939 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

7. Kiire tuulik, katastritunnus 92901:001:0229, pindala 40000 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

8. Kaasiku tuulik, katastritunnus 92901:001:0230, pindala 39956 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

9. Olavi tuulik, katastritunnus 92901:001:0231, pindala 39980 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

10. Marise tuulik, katastritunnus 92901:001:0232, pindala 40000 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

11. Raivo tuulik, katastritunnus 92901:001:0233, pindala 40000 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

12. Siimu tuulik, katastritunnus 92901:001:0234, pindala 39998 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

13. Toome tuulik, katastritunnus 92901:001:0235, pindala 39963 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

14. Maarika tuulik, katastritunnus 92901:001:0236, pindala 39980 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

15. Jaanuse tuulik, katastritunnus 92901:001:0237, pindala 39998 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

16. Tiidu tuulik, katastritunnus 92901:001:0238, pindala 40008 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

17. Andrese tuulik, katastritunnus 92901:001:0239, pindala 39992 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

18. Tiiu tuulik, katastritunnus 92901:001:0240, pindala 39956 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

19. Lauri tuulik, katastritunnus 92901:001:0241, pindala 39974 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

20. Mattiase tuulik, katastritunnus 92901:001:0242, pindala 40004 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

21. Reelika tuulik, katastritunnus 92901:001:0243, pindala 40001 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

22. Puhmi tuulik, katastritunnus 92901:001:0244, pindala 40011 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

23. Mardi tuulik, katastritunnus 92901:001:0245, pindala 40001 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

24. Kalevi tuulik, katastritunnus 92901:001:0246, pindala 39981 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

25. Kristeli tuulik, katastritunnus 92901:001:0247, pindala 39990 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

26. Alo tuulik, katastritunnus 92901:001:0248, pindala 40001 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

27. Gustavi tuulik, katastritunnus 92901:001:0249, pindala 40005 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

28. Teele mast, katastritunnus 92901:001:0250, pindala 39704 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

29. Kadi tuulik, katastritunnus 92901:001:0251, pindala 39978 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

30. Veljo tuulik, katastritunnus 92901:001:0252, pindala 39998 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

31. Johanni tuulik, katastritunnus 92901:001:0253, pindala 40002 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

32. Joosepi tuulik, katastritunnus 92901:001:0254, pindala 40001 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

33. Maikeni tuulik, katastritunnus 92901:001:0255, pindala 40003 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

34. Kuido tuulik, katastritunnus 92901:001:0256, pindala 39976 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

35. Moonika tuulik, katastritunnus 92901:001:0257, pindala 40002 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

36. Raja tuulik, katastritunnus 92901:001:0258, pindala 39993 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

37. Reilika tuulik, katastritunnus 92901:001:0259, pindala 40004 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

38. Gunnari tuulik, katastritunnus 92901:001:0260, pindala 40002 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

39. Kaarli tuulik, katastritunnus 92901:001:0261, pindala 39976 m², sihtotstarve tootmismaa 100%;

40. Tõnissoni tuulik, katastritunnus 92901:001:0262, pindala 40009 m², sihtotstarve tootmismaa 100%. 

Pärnu maavanem kehtestas 21.11.2013 korraldusega nr 646 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu. Planeeringuga on määratud maakonna tuuleenergeetika arendamise põhimõtted ja suundumused ning tuulikuparkide rajamiseks sobilikud maa-alad. Sobivad alad selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

Pärnumaale on kavandatud 15 elektrituulikute arenduspiirkonda Audru, Halinga, Saarde, Sauga, Tori, Varbla ja Vändra valdades kogupindalaga ca 4850 ha. Maakonnaplaneeringu teemaplaneering on aluseks kohaliku omavalitsuse detailplaneeringu, üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu või üldplaneeringu koostamisel, millega määratakse täpsemalt kindlaks tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed. 

Vändra Vallavolikogu 05.07.2016 määrusega nr 11 on kehtestatud Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu I etapp. Planeeringu materjalid on kättesaadavad Vändra valla kodulehelt - http://www.vandravald.ee/teemaplaneeringud 

Kinnisasjal asub ehitisregistris registreeritud rajatis: Tootsi tuulepargid, ehitusaluse pinnaga 15238 m2, ehitisregistri koodiga 220800843, riigi kinnisvararegistri koodiga KV69170R1. Ehitise staatus: ehitamisel, peamine kasutamise otstarve: tuuleelektrijaama rajatis, kavandatav kasutusele võtmise aeg: 01.01.2020.  

Kinnisasjal asuva rajatise ehitamiseks on väljastatud Vändra Vallavalitsuse poolt 24.11.2016. a ehitusluba nr 161227/22109. Ehitusloa väljastamise aluseks on Vändra Vallavalitsuse 22.11.2016. a korraldus nr 231. Nimetatud ehitusluba on tänaseks kohtus vaidlustatud (kohtuasjad nr 3-16-2515 ja 3-16-2532), esialgset õiguskaitset ei ole siiani kohtu poolt kohaldatud.

Eesti Energia Aktsiaseltsi poolt on väljastatud 01.12.2016. a kinnisasjale ehitamise alustamise teatis nr 1611581/06496.

Kinnisasjal asuvad kaks vundamendisüvendit, mille diameeter on ca 26 m ja sügavus ca 1 m. Väljakaevatud pinnas on ladustatud süvendi vahetusse lähedusse.

Kinnisasjale puuduvad servituutidega tagatud juurdepääsuõigused.

II Enampakkumise kord

Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivate isikute registreerimine algab RMK Tallinna kontoris, Toompuiestee 24, 08.11.2017. a kell: 13.00 ja lõpeb 08.11.2017 kell: 13.55. Registreerimise käigus protokollitakse isikut tõendava dokumendi alusel enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad. Juriidilise või füüsilise isiku esindajal tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument.  

Kõik enampakkumisest osa võtta soovivad isikud annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest.

Enampakkumisest saavad osa võtta isikud, kelle enampakkumise ettemaks ja osavõtutasu on laekunud enampakkumise teates näidatud RMK arveldusarvele hiljemalt 08.11.2017 kell: 12.00.

Isikuid, kes ei nõustu andma allkirja enampakkumise tingimustega nõustumise kohta või kelle enampakkumise ettemaks ja osavõtutasu ei ole laekunud tähtaegselt RMK arveldusarvele, pakkumisele ei lubata.

Registreerunud osalejatele väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni.

Enampakkumise komisjoni esimees avab enampakkumise, tutvustab enampakkumisele minevat kinnisvara, enampakkumise protseduurireegleid, teatab kinnisvara enampakkumisel osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid, enampakkumise sammu ning tutvustab enampakkumise läbiviijat. Enampakkumise läbiviija ei pea olema komisjoni liige.

Enampakkumise läbiviija asjakohase märguande andmise järel alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Pakkumised esitatakse täiseurodes RMK juhatuse poolt määratud sammu kaupa.

Enampakkumisest osavõtja annab komisjonile märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab oma pakkumise suuruse. Enampakkumise läbiviija kordab osaleja pakkumise suurust. Enampakkumise komisjoni liige protokollib osaleja numbri ja pakkumise suuruse.

Enampakkumise läbiviija teatab enampakkumise parima pakkumise pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist.

Osavõtja, kelle pakutud ostusumma on kõrgeim, annab pärast parima pakkumise tegemist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnistu enampakkumisel esitatud tingimustel parima pakkumise hinnaga, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse.

Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab kõrgeima pakkumise teinud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning enampakkumise ettemaksu talle ei tagastata.

Allkirja andmisest keeldumise korral on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud järgmise kõrgeima pakkumise kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

Pärast allkirja andmist kuulutab enampakkumise komisjoni esimees enampakkumise lõppenuks. Juhul kui kõik pakkumisest osavõtnud isikud keelduvad allkirja andmisest kuulutab enampakkumise komisjoni esimees enampakkumise nurjunuks.

Komisjoni liikmetel on õigus nõuda nende osalejate või kohal viibijate lahkumist, kes ei allu enampakkumise protseduurireeglitele või segavad enampakkumise läbiviimist.

Enampakkumisele registreerimine toimub ja enampakkumise protseduur viiakse läbi ainult eesti keeles.

III Enampakkumise tingimused

Enampakkumise ettemaks 1 230 000 (üks miljon kakssada kolmkümmend tuhat) eurot ja enampakkumise osavõtutasu 3000 (kolm tuhat) eurot peab olema laekunud hiljemalt 08.11.2017. a kell: 12.00. RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Tootsi enampakkumine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kelle pakkumine ei olnud enampakkumise tulemusena parim, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK nõukogu kinnitab enampakkumise tulemuse või jätab selle kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistut seisundis millises see on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“.

Enampakkumisel osaleval pakkujal tuleb pakkumist tehes kinnitada, et ta on kinnistu põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu suurusest, piiridest ja seisundist ega oma selles osas müüjale mingeid pretensioone.  Enampakkumisel osalev pakkuja on teadlik kinnistut (s.h kinnistul asuvaid ehitisi) puudutava õigusliku olukorraga, kõigist seadusjärgsetest kitsendustest, nende sisust ning mõjust kinnistu kasutamisel, servituutidega tagatud juurdepääsude puudumisest kinnistule ja kinnistu seisundist ega oma selles osas müüjale mingeid pretensioone ja on nõus kinnistu omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osaleva pakkuja esindaja kinnitab pakkumist tehes, et tema esindusõigust tõendavad volitused on kehtivad. Juriidilise isiku esindaja kinnitab, et tema esindus on kooskõlas juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleneva pädeva organi otsusega ja tal on kõik volitused enampakkumisel juriidilise isiku esindajana pakkumist teha.  

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja –   õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud (sh sisaldavad käibemaksu).

Kõigi katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses

Kinnistuga saab kohapeal tutvuda enne enampakkumise toimumist (v. a 17.10, 24.10, 2.11. ja 3.11) eelneval kokkuleppel RMK kontaktisikuga. Kontaktisik on Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu (jaan.kagu@rmk.ee; tel: 5038303).