NB! Kuulutuse teksti on muudetud 14.08.2018. Seoses Haapsalu Linnavalitsuse 9.augustil 2018 esitatud vastuväite menetlemisega otsustas enampakkumist korraldav komisjon peatada enampakkumismenetluse Läänemaal, Haapsalus, Uuemõisa alevikus asuva Kaaremetsa kinnisasja  (katastritunnus 67401:008:0274, registriosa number 11301650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46037, oli enampakkumisele pandud kinnisasjade nimekirjas nr 31) osas ning 28.08.2018 enampakkumisel seda ei müüda.

Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) hiljemalt 28.08.2018 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt) tuleb märkida:
   • pakkuja nimi;
   • isiku- või registrikood;
   • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
   • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
   • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
   • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
   • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
   • pakkumise tegemise kuupäev;
   • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse.
   • Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee;
   • ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui ettemaks (tagatisraha) tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu ettemaks (tagatisraha) tagastada.
 2. Ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

Ettemaks (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt 28.08.2018 kella 09.00-ks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.

Makse teostamisel märkida:

 • saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
 • SWIFT: EEUHEE2X
 • viitenumber: 4001013186
 • selgitusse: katastritunnus, müügiobjekti nimetus ja metsamaade enampakkumine
 • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

 • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
 • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused; 
 • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
 • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee.

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja kehtiv esindusõigus kajastub äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 28.08.2018. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil RMK Tallinna kontor, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • katastritunnus ja müügiobjekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 28.08.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse Tallinna kontorisse (aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 28.08.2018 kell 14:00, Tallinnas, Toompuiestee 24.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • ettemaks (tagatisraha) ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee.

28.08.2018 kell 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, millede kõikide sihtotstarve on maatulundusmaa (M)(011) :

 1. Harjumaa, Rae vald, Veskitaguse küla, Keri (katastritunnus 65303:001:0073, registriosa number 11206650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16498, pindala 7,4 ha). Alghind 27 380 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 738 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 2. Harjumaa, Rae vald, Veskitaguse küla, Vapra (katastritunnus 65303:001:0047, registriosa number 11200350, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16495, pindala 8,72 ha). Alghind 38 370 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 837 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 3. Harjumaa, Rae vald, Veskitaguse küla, Möldre (katastritunnus 65303:001:0046, registriosa number 11229250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16494, pindala 8 ha). Alghind 29 600 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 960 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 4. Harjumaa, Rae vald, Kadaka küla, Rabametsa (katastritunnus 65301:013:0033, registriosa number 11210250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6407, pindala 8,4 ha). Alghind 31 080 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 108 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 5. Harjumaa, Raasiku vald, Kulli küla, Rabapüü (katastritunnus 65101:002:0748, registriosa number 11173850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43828, pindala 12,74 ha). Alghind 42 040 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 204 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 6. Harjumaa, Raasiku vald, Kulli küla, Mudatilderi (katastritunnus 65101:002:0077, registriosa number 11191650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6401, pindala 1,7 ha). Alghind 3 740 eurot, ettemaks (tagatisraha) 374 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 7. Harjumaa, Saue vald, Lehetu küla, Karjamaa (katastritunnus 51801:002:0261, registriosa number 14462602, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54218, pindala 1,33 ha). Alghind 5 450 eurot, ettemaks (tagatisraha) 545 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 8. Harjumaa, Kose vald, Kadja küla, Vanametsa (katastritunnus 33801:001:0068, registriosa number 10647550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57343, pindala 1,05 ha). Alghind 3 150 eurot, ettemaks (tagatisraha) 315 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 9. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Lepatriinu (katastritunnus 29501:010:0784, registriosa number 13939802, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40856, pindala 3,66 ha). Alghind 6 220 eurot, ettemaks (tagatisraha) 622 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 10. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Laoküla, Lepiklille (katastritunnus 29501:009:0439, registriosa number 13939402, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40848, pindala 7,35 ha). Alghind 29 400 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 940 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 11. Harjumaa, Lääne-Harju vald, Tuulna küla, Päili (katastritunnus 29501:007:1876, registriosa number 10890950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55080, pindala 4,86 ha). Alghind 29 160 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 916 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 12. Harjumaa, Jõelähtme vald, Saha küla, Metsaveere (katastritunnus 24504:003:0052, registriosa number 11185750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6381, pindala 5,2 ha). Alghind 22 880 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 288 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 13. Harjumaa, Raasiku vald, Perila küla, Kraavimetsa (katastritunnus 65101:004:0377, registriosa number 13802802, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40295, pindala 44,14 ha). Alghind 130 000 eurot, ettemaks (tagatisraha) 13 000 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 14. Harjumaa, Saue vald, Tabara küla, Kõrgemetsa (katastritunnus 51802:002:0433, registriosa number 13566002, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV29272, pindala 10,82 ha). Alghind 40 000 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 000 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 15. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Värssu küla, Kimberi (katastritunnus 63901:003:0403, registriosa number 1270533, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41638, pindala 5,14 ha). Alghind 10 790 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 079 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 16. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Vilivalla küla, Pikametsa (katastritunnus 63901:003:0402, registriosa number 1263833, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41635, pindala 8,1 ha). Alghind 22 680 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 268 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 17. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Loja küla, Seljaotsa (katastritunnus 63901:001:0905, registriosa number 1266433, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41637, pindala 9,28 ha). Alghind 24 130 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 413 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 18. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Heigi küla, Metsvitsa (katastritunnus 39201:004:0949, registriosa number 1246033, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40735, pindala 6,85 ha). Alghind 19 180 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 918 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 19. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Koidma küla, Midrilinnu (katastritunnus 39201:004:0173, registriosa number 1308033, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57753, pindala 3,46 ha). Alghind 8 300 eurot, ettemaks (tagatisraha) 830 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 20. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Villemi küla, Öökulli (katastritunnus 36803:001:0345, registriosa number 1270733, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40742, pindala 8,6 ha). Alghind 22 360 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 236 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 21. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Selja küla, Mäksa (katastritunnus 36802:001:0578, registriosa number 1297733, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV42040, pindala 0,5743 ha). Alghind 1 840 eurot, ettemaks (tagatisraha) 184 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 22. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jausa küla, Kreegi (katastritunnus 17502:001:0581, registriosa number 1273233, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50900, pindala 5,03 ha). Alghind 12 580 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 258 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 23. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Laartsa küla, Laevameistri (katastritunnus 17501:002:0467, registriosa number 1216233, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31941, pindala 7,28 ha). Alghind 25 480 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 548 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan, isikliku kasutusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse asendiplaan.
 24. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kitsa küla, Keksu (katastritunnus 17501:002:0466, registriosa number 1216533, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31940, pindala 7,72 ha). Alghind 20 070 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 007 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 25. Hiiumaa, Hiiumaa vald, Riidaküla, Nõmme (katastritunnus 17501:001:0254, registriosa number 4689250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65854, pindala 10,39 ha). Alghind 27 010 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 701 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 26. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Vidruka küla, Tuulikupõllu (katastritunnus 77601:003:0418, registriosa number 1867732, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3261, pindala 6,1 ha). Alghind 8 540 eurot, ettemaks (tagatisraha) 854 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan, rendileping.
 27. Läänemaa, Haapsalu, Puiatu küla, Aisametsa (katastritunnus 67405:003:0300, registriosa number 11185250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46036, pindala 14 ha). Alghind 42 000 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 200 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 28. Läänemaa, Haapsalu, Lannuste küla, Kolmenurga (katastritunnus 67401:012:0278, registriosa number 3013132, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52814, pindala 1,5 ha). Alghind 3 150 eurot, ettemaks (tagatisraha) 315 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 29. Läänemaa, Haapsalu, Vätse küla, Hoova (katastritunnus 67401:012:0277, registriosa number 3011432, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52813, pindala 1,67 ha). Alghind 3 670 eurot, ettemaks (tagatisraha) 367 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 30. Läänemaa, Haapsalu, Vätse küla, Palumetsa (katastritunnus 67401:012:0276, registriosa number 3006432, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52812, pindala 2,21 ha). Alghind 4 860 eurot, ettemaks (tagatisraha) 486 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 31. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Höbringi küla/Höbring, Käosulase (katastritunnus 52001:001:1106, registriosa number 11240650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50831, pindala 15,52 ha). Alghind 32 590 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 259 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 32. Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Uusküla, Kellukese (katastritunnus 45201:002:0144, registriosa number 2977232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43457, pindala 9,07 ha). Alghind 19 950 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 995 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 33. Läänemaa, Vormsi vald, Sviby küla, Vormsi metskond 92 (katastritunnus 90701:003:0332, registriosa number 2916032, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44457, pindala 5,43 ha). Alghind 11 400 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 140 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 34. Põlvamaa, Põlva vald, Himmaste küla, Laane (katastritunnus 62101:001:0344, registriosa number 11777850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69737, pindala 55,14 ha). Alghind 99 250 eurot, ettemaks (tagatisraha) 9 925 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 35. Põlvamaa, Räpina vald, Sikakurmu küla, Liispõllu (katastritunnus 45401:002:0094, registriosa number 11240550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40522, pindala 21,75 ha). Alghind 41 330 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 133 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 36. Pärnumaa, Lääneranna vald, Soovälja küla, Juhani (katastritunnus 41101:004:0178, registriosa number 5943450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV68340, pindala 17,76 ha). Alghind 60 380 eurot, ettemaks (tagatisraha) 6 038 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 37. Pärnumaa, Lääneranna vald, Tuudi küla, Tohvre (katastritunnus 41101:001:0437, registriosa number 2429950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60809, pindala 11,98 ha). Alghind 32 350 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 235 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 38. Pärnumaa, Lääneranna vald, Tuudi küla, Vahtratähe (katastritunnus 41101:001:0434, registriosa number 2639150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60805, pindala 15,28 ha). Alghind 70 290 eurot, ettemaks (tagatisraha) 7 029 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 39. Võrumaa, Setomaa vald, Rokina küla, Kuresoo (katastritunnus 46001:001:0419, registriosa number 11207550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69735, pindala 31,28 ha). Alghind 46 920 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 692 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.