Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma ettemaksu ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) hiljemalt 22.05.2018 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt) tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee;
  • ettemaksu ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui ettemaks tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu ettemaks tagastada.
 2. Ettemaksu ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

Ettemaks ja osavõtutasu (võib maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt 22.05.2018 kella 09.00-ks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.

Makse teostamisel märkida:

  • saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
  • arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
  • SWIFT: EEUHEE2X
  • viitenumber: 4001013186
  • selgitusse: katastritunnus, müügiobjekti nimetus ja metsamaade enampakkumine
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse aadressile kinnisvara@rmk.ee.

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 22.05.2018. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • katastritunnus ja müügiobjekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 22.05.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Riigimetsa Majandamise Keskusesse (aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 22.05.2018 kell 14:00, Tallinnas, Toompuiestee 24. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • ettemaks ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus ettemaksu ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, ettemaksu ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee.

 

22.05.2018 kell: 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, millede kõikide sihtotstarve on maatulundusmaa (M)(011) :

 1. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Rasivere küla (registriosa number 5406831, katastritunnus 90004:003:0258, pindala 2,67 ha). Alghind 5 070 eurot, ettemaks 507 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 2. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Veadla küla (registriosa number 5526431, katastritunnus 90001:003:0037, pindala 7,55 ha). Alghind 24 920 eurot, ettemaks 2 492 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 3. Lääne-Virumaa, Vinni vald, Puka küla (registriosa number 3849850, katastritunnus 90001:001:0755, pindala 3,25 ha). Alghind 10 730 eurot, ettemaks 1 073 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 4. Lääne-Virumaa, Vinni vald Rünga küla (registriosa number 5547831, katastritunnus 90001:001:0181, pindala 2,1748 ha). Alghind 5 220 eurot, ettemaks 522 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 5. Lääne-Virumaa, Tapa vald, Piilu küla (registriosa number 5459431, katastritunnus 71601:005:0074, pindala 3,09 ha). Alghind 6 180 eurot, ettemaks 618 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 6. Lääne-Virumaa, Tapa vald, Saiakopli küla (registriosa number 3699650, katastritunnus 79001:001:0256, pindala 11,43 ha). Alghind 34 290 eurot, ettemaks 3 429 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 7. Lääne-Virumaa, Tapa vald, Patika küla (registriosa number 4991331, katastritunnus 40001:003:0037, pindala 9,26 ha). Alghind 37 970 eurot, ettemaks 3 797 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 8. Pärnumaa, Pärnu linn, Männikuste küla (registriosa number 5090550, katastritunnus 82601:001:0347, pindala 6,31 ha). Alghind 15 780 eurot, ettemaks 1 578 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 9. Pärnumaa, Pärnu linn, Kavaru küla (registriosa number 3753850, katastritunnus 82601:001:0241, pindala 10,2 ha). Alghind 28 560 eurot, ettemaks 2 856 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 10. Pärnumaa, Pärnu linn, Seliste küla (registriosa number 3766350, katastritunnus 82601:001:0221, pindala 9,2 ha). Alghind 24 840 eurot, ettemaks 2 484 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 11. Pärnumaa, Lääneranna vald, Kirbla küla (registriosa number 4116350, katastritunnus 41103:001:0069, pindala 6,78 ha). Alghind 18 310 eurot, ettemaks 1 831 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 12. Pärnumaa, Lääneranna vald, Kirbla küla (registriosa number 4123750, katastritunnus 41103:001:0056, pindala 5,05 ha). Alghind 13 640 eurot, ettemaks 1 364 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 13. Pärnumaa, Pärnu linn, Kavaru küla (registriosa number 3636650, katastritunnus 82601:001:0217, pindala 12,36 ha). Alghind 43 260 eurot, ettemaks 4 326 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 14. Pärnumaa, Lääneranna vald, Lihula linn (registriosa number 10573450, katastritunnus 41101:001:0355, pindala 17,31 ha). Alghind 46 740 eurot, ettemaks 4 674 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 15. Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Lehu küla (registriosa number 2822450, katastritunnus 18801:001:0359, pindala 20,3 ha). Alghind 71 050 eurot, ettemaks 7 105 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 16. Pärnumaa, Pärnu linn, Kärbu küla (registriosa number 10547750, katastritunnus 15901:001:0442, pindala 11,66 ha). Alghind 32 650 eurot, ettemaks 3 265 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 17. Saaremaa, Saaremaa vald, Võhma küla (registriosa number 2898950, katastritunnus 48301:001:0640, pindala 4,12 ha). Alghind 18 130 eurot, ettemaks 1 813 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 18. Saaremaa, Saaremaa vald, Võhma küla (registriosa number 10096250, katastritunnus 48301:001:0587, pindala 4,32 ha). Alghind 3 020 eurot, ettemaks 302 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 19. Saaremaa Saaremaa vald Võhma küla (registriosa number, 4199734 , katastritunnus 48301:001:0572, pindala 2,2 ha). Alghind 7 700 eurot, ettemaks 770 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 20. Tartumaa, Peipsiääre vald, Särgla küla (registriosa number 4804804, katastritunnus 86101:002:0162, pindala 6,13 ha). Alghind 14 710 eurot, ettemaks 1 471 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 21. Tartumaa, Elva vald, Tilga küla (registriosa number 5913750, katastritunnus 69401:001:0150, pindala 3,95 ha). Alghind 12 640 eurot, ettemaks 1 264 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 22. Tartumaa, Elva vald, Vihavu küla (registriosa number 4171550, katastritunnus 60501:001:0336, pindala 9,01 ha). Alghind 23 430 eurot, ettemaks 2 343 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 23. Tartumaa, Elva vald, Lembevere küla (registriosa number 4645504 , katastritunnus 33101:004:0173, pindala 5,77 ha). Alghind 14 430 eurot, ettemaks 1 443 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 24. Valgamaa, Valga vald, Lüllemäe küla (registriosa number 2590940, katastritunnus 28902:002:0034, pindala 6,19 ha). Alghind 4 950 eurot, ettemaks 495 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 25. Valgamaa, Tõrva vald, Koorküla (registriosa number 2444850, katastritunnus 20301:001:0066, pindala 9,75 ha). Alghind 31 200 eurot, ettemaks 3 120 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 26. Valgamaa, Valga vald, Muhkva küla (registriosa number 3468550, katastritunnus 82001:001:0183, pindala 21,48 ha). Alghind 79 480 eurot, ettemaks 7 948 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 27. Viljandimaa, Viljandi vald, Kaavere küla (registriosa number 4075839, katastritunnus 32802:001:0097, pindala 9,02 ha). Alghind 27 060 eurot, ettemaks 2 706 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 28. Viljandimaa, Viljandi vald, Lalsi küla (registriosa number 4016739, katastritunnus 32802:002:0154, pindala 20,86 ha). Alghind 60 490 eurot, ettemaks 6 049 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 29. Võrumaa, Setomaa vald, Värska alevik (registriosa number 2733838, katastritunnus 93401:001:0153, pindala 2,42 ha). Alghind 3 360 eurot, ettemaks 336 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 30. Võrumaa, Võru vald, Pari küla (registriosa number 3649850, katastritunnus 87401:001:013, pindala 5,27 ha). Alghind 21 610 eurot, ettemaks 2 161 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 31. Võrumaa, Võru vald, Kõo küla (registriosa number 3492450, katastritunnus 87401:001:0143, pindala 13,2 ha). Alghind 66 000 eurot, ettemaks 6 600 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 32. Võrumaa, Võru vald, Luhte küla (registriosa number 3284650, katastritunnus 87401:001:0133, pindala 6,58 ha). Alghind 40 800 eurot, ettemaks 4 080 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 33. Võrumaa, Võru vald, Pari küla (registriosa number 3502350, katastritunnus 87401:001:0129, pindala 9,67 ha). Alghind 36 750 eurot, ettemaks 3 675 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 34. Võrumaa, Setomaa vald, Kangavitsa küla (registriosa number 2804641, katastritunnus 46002:002:0016, pindala 6,73 ha). Alghind 41 730 eurot, ettemaks 4 173 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 35. Harjumaa, Raasiku vald, Perila küla (registriosa number, 13802802, katastritunnus 65101:004:0377, pindala 44,14 ha). Alghind 154 490 eurot, ettemaks 15 449 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 36. Harjumaa, Saue vald, Tabara küla (registriosa number 13566002, katastritunnus 51802:002:0433, pindala 10,82 ha). Alghind 49 770 eurot, ettemaks 4 977 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.
 37. Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Rausvere küla (registriosa number, 5116708, katastritunnus 22901:001:0327, pindala 6,68 ha). Alghind 18 700 eurot, ettemaks 1 870 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan