Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) hiljemalt 15.09.2020 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

  1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt) tuleb    märkida:

  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee;
  • tagatisraha ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha) tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
  2. Tagatisraha ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise maksekorralduse koopia, millel on    näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)Tagatisraha ja osavõtutasu    (võib maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt    15.09.2020 kella 09.00-ks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.

Makse teostamisel märkida:
  • saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
  • arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
  • SWIFT: EEUHEE2X
  • viitenumber: 4001013186
  • selgitusse: katastritunnus, müügiobjekti nimetus, metsamaade enampakku­mine
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

  3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

 • pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
 • dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
 • pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
 • ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee .

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja kehtiv esindusõigus kajastub äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab saatma postiga kirjalikult, 15.09.2020. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil Metsamaja, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • katastritunnus ja müügiobjekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 15.09.2020 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Metsamajja (aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele Metsamajja pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise teates toodud tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee

Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

 1. Harju maakond, Anija vald, Parila küla, Põdra (katastritunnus 14001:001:0711, registriosa number 14200302, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49408, pindala 110 400 m²). Alghind 48 580 eurot, tagatisraha 4 858 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 2. Harju maakond, Anija vald, Ülejõe küla, Kivimetsa (katastritunnus 14001:002:0723, registriosa number 13932702, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41584, pindala 86 600 m²). Alghind 47 630 eurot, tagatisraha 4 763 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Projekti kooskõlastused.
 3. Harju maakond, Saue vald, Vansi küla, Sääse (katastritunnus 29701:001:0380, registriosa number 12081750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2878, pindala 46 100 m²). Alghind 15 670 eurot, tagatisraha 1 567 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Isikliku kasutusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse asendiplaanisikliku kasutusõiguse seadmise leping 2, isikliku kasutusõiguse asendiplaan 2isikliku kasutusõiguse seadmise leping 3, isikliku kasutusõiguse asendiplaan 3, maarendileping, maarendilepingu asendiplaan
 4. Harju maakond, Saue vald, Kibuna küla, Linnupesa (katastritunnus 29701:001:0667, registriosa number 9056650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69733, pindala 63 240 m²). Alghind 29 090 eurot, tagatisraha 2 909 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 5. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Künkaserva (katastritunnus 51801:002:0226, registriosa number 14073102, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41559, pindala 78 600 m²). Alghind 43 230 eurot, tagatisraha 4 323 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 6. Harju maakond, Saue vald, Mustu küla, Pärnamäe poolmõis (katastritunnus 51802:003:0682, registriosa number 14521802, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55579, pindala 38 700 m²). Alghind 14 710 eurot, tagatisraha 1 471 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 7. Harju maakond, Raasiku vald, Perila küla, Teeääre (katastritunnus 65101:004:0190, registriosa number 14533002, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55915, pindala 85 500 m²). Alghind 17 960 eurot, tagatisraha 1 796 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 8. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Metsavahi (katastritunnus 89001:010:0514, registriosa number 12302850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6467, pindala  26 864 m²). Alghind 77 890 eurot, tagatisraha 7 789 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 9. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kalana küla, Kalana alajaam (katastritunnus 39201:001:0127, registriosa number 840033, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9223, pindala 45 m²). Alghind 160 eurot, tagatisraha 16 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Detailplaneeringu kehtestamise otsus, detailplaneeringu seletuskiri.
 10. Ida-Viru maakond, Toila vald, Peeri küla, Soometsa (katastritunnus 32002:002:0221, registriosa number 5091608, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV42429, pindala 350 900 m²). Alghind 126 320 eurot, tagatisraha 12 632 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 11. Ida-Viru maakond, Narva linn, Narva linn, Elektrijaama tee 25 (katastritunnus 51101:001:0231, registriosa number 10264450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60699, pindala 46 136 m²). Alghind 87 660 eurot, tagatisraha 8 766 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Topo-geodeetiline alusplaan.
 12. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Lepiksaare küla, Teeääre (katastritunnus 16401:001:0201, registriosa number 8702650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65182, pindala 9 059 m²). Alghind 2 260 eurot, tagatisraha 226 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 13. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Adraku soo (katastritunnus 16401:001:0268, registriosa number 8778450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV70526, pindala 844 700 m²). Alghind 101 360 eurot, tagatisraha 10 136 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 14. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Vilusi küla, Oru (katastritunnus 42002:001:0670, registriosa number 4988508, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47967, pindala 17 333 m²). Alghind 6 410 eurot, tagatisraha 641 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 15. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kirikuvalla küla, Pargivahi (katastritunnus 61101:001:0246, registriosa number 5749050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV67528, pindala 33 100 m²). Alghind 10 260 eurot, tagatisraha 1 026 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 16. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Lemmikküla, Suitsumetsa (katastritunnus 34201:001:0350, registriosa number 3083232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57186, pindala 51 400 m²). Alghind 13 880 eurot, tagatisraha 1 388 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Isikliku kasutusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse asendiplaan, isikliku kasutusõiguse seadmise leping 2, isikliku kasutusõiguse asendiplaan 2.
 17. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hara küla/Harga, Kähriku (katastritunnus 52001:001:1263, registriosa number 3906750, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV63727, pindala 111 100 m²). Alghind 37 770 eurot, tagatisraha 3 777 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 18. Lääne maakond, Haapsalu linn, Nõmme küla, Nõmmemetsa (katastritunnus 67401:001:0488, registriosa number 2746132, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV26386, pindala 97 200 m²). Alghind 38 880 eurot, tagatisraha 3 888 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 19. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Näpi alevik, Metsanuka (katastritunnus 77004:001:0136, registriosa number 12284450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2508, pindala 4 056 m²) . Alghind 930 eurot, tagatisraha 93 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 20. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Paasküla, Sookase (katastritunnus 90201:001:0307, registriosa number 5491231, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55337, pindala 457 200 m²). Alghind 77 720 eurot, tagatisraha 7 772 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 21. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Selja küla, Murumetsa (katastritunnus 90201:001:0315, registriosa number 5515131, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56092, pindala 256 800 m²). Alghind 48 790 eurot, tagatisraha 4 879 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 22. Põlva maakond, Põlva vald, Kanassaare küla, Siilasoo (katastritunnus 47302:002:0124, registriosa number 11230850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV30430, pindala 810 700 m²). Alghind 129 710 eurot, tagatisraha 12 971 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 23. Põlva maakond, Põlva vald, Kanassaare küla, Hundisoo (katastritunnus 47302:002:0129, registriosa number 11235250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV29627, pindala 251 400 m²). Alghind 32 680 eurot, tagatisraha 3 268 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 24. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pööravere küla, Nõmmemäe (katastritunnus 18802:003:0317, registriosa number 4460106, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50462, pindala 135 200 m²). Alghind 59 490 eurot, tagatisraha 5 949 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 25. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla, Ojasoo (katastritunnus 18803:001:0222, registriosa number 4523406, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55569, pindala 62 600 m²). Alghind 18 780 eurot, tagatisraha 1 878 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 26. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Massu küla, Sillakangru (katastritunnus 19501:002:0670, registriosa number 2977632, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44489, pindala 136 100 m²). Alghind 40 830 eurot, tagatisraha 4 083 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 27. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Võitra küla, Martna (katastritunnus 33404:004:0233, registriosa number 4298306, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39395, pindala 100 000 m²). Alghind 40 000 eurot, tagatisraha 4 000 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 28. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Poolapiiri (katastritunnus 41101:001:0354, registriosa number 10480450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56415, pindala 54 779 m²). Alghind 16 430 eurot, tagatisraha 1 643 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 29. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nurme küla, Jaaguriigi (katastritunnus 41101:001:0555, registriosa number 4546850, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65616, pindala 30 000 m²). Alghind 13 800 eurot, tagatisraha 1 380 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 30. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nurme küla, Jaagu (katastritunnus 41101:003:0064, registriosa number 4120950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64149, pindala 7 683 m²). Alghind 3 150 eurot, tagatisraha 315 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 31. Pärnu maakond, Pärnu linn, Kastna küla, Ahero (katastritunnus 82602:003:0257, registriosa number 4246806, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV30137, pindala 197 900 m²). Alghind 55 410 eurot, tagatisraha 5 541 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 32. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla, Miina (katastritunnus 86301:003:0126, registriosa number 4533706, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54927, pindala 148 700 m²). Alghind 52 050 eurot, tagatisraha 5 205 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 33. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Täpsi küla, Matu (katastritunnus 86302:002:0355, registriosa number 4300506, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39754, pindala 176 300 m²). Alghind 61 710 eurot, tagatisraha 6 171 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 34. Rapla maakond, Märjamaa vald, Loodna küla, Putke (katastritunnus 42702:003:0196, registriosa number 3555837, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57660, pindala 50 500 m²). Alghind 15 150 eurot, tagatisraha 1 515 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 35. Rapla maakond, Märjamaa vald, Urevere küla, Paadiku (katastritunnus 42703:001:0112, registriosa number 3503437, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53440, pindala 23 200 m²). Alghind 8 350 eurot, tagatisraha 835 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 36. Rapla maakond, Märjamaa vald, Teenuse küla, Osja (katastritunnus 42703:002:0087, registriosa number 3487237, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52008, pindala 50 900 m²). Alghind 15 270 eurot, tagatisraha 1 527 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 37. Rapla maakond, Märjamaa vald, Teenuse küla, Vaadiku (katastritunnus 42703:002:0094, registriosa number 3503037, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53441, pindala 27 800 m²). Alghind 8 340 eurot, tagatisraha 834 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 38. Rapla maakond, Märjamaa vald, Urevere küla, Kulli (katastritunnus 50401:001:0748, registriosa number 4230650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64526, pindala 59 300 m²). Alghind 26 090 eurot, tagatisraha 2 609 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 39. Rapla maakond, Märjamaa vald, Läti küla, Nohu (katastritunnus 88401:001:0284, registriosa number 3457337, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49998, pindala 42 500 m²). Alghind 15 730 eurot, tagatisraha 1 573 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Unguma küla, Pärna (katastritunnus 63401:003:0026, registriosa number 3752934, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16114, pindala 56 500 m²). Alghind 8 480 eurot, tagatisraha 848 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Unguma küla, Kuusiku (katastritunnus 63401:003:0028, registriosa number 4174734, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55866, pindala 44 600 m²). Alghind 6 690 eurot, tagatisraha 669 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 42. Võru maakond, Võru vald, Kõrgessaare küla, Tepo (katastritunnus 38902:001:0057, registriosa number 12177950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10988, pindala 41 600 m²). Alghind 14 140 eurot, tagatisraha 1 414 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 43. Võru maakond, Rõuge vald, Savioja küla, Paju (katastritunnus 46801:001:0294, registriosa number 3709150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62782, pindala 84 700 m²). Alghind 38 960 eurot, tagatisraha 3 896 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 44. Võru maakond, Rõuge vald, Harjuküla, Metsatuka (katastritunnus 86501:001:0213, registriosa number 4569550, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65347, pindala 61 400 m²). Alghind 34 380 eurot, tagatisraha 3 438 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 45. Võru maakond, Võru vald, Kõo küla, Heiniku (katastritunnus 87401:001:0139, registriosa number 3264050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62417, pindala 23 000 m²). Alghind 4 830 eurot, tagatisraha 483 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 46. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Jaama (katastritunnus 93401:001:0188, registriosa number 2746438, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57847, pindala 25 000 m²). Alghind 17 750 eurot, tagatisraha 1 775 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 47. Võru maakond, Setomaa vald, Podmotsa küla, Mustika (katastritunnus 93401:002:0303, registriosa number 2601838, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40495, pindala 16 229 m²). Alghind 9 900 eurot, tagatisraha 990 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 48. Võru maakond, Setomaa vald, Õrsava küla, Rattasaare (katastritunnus 93401:006:0135, registriosa number 11186050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54092, pindala 108 600 m²). Alghind 11 950 eurot, tagatisraha 1 195 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 49. Võru maakond, Setomaa vald, Vaartsi küla, Lajalaane (katastritunnus 93401:007:0548, registriosa number 2679538, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52099, pindala 128 300 m²). Alghind 66 720 eurot, tagatisraha 6 672 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
 50. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Uus-Sadama tee 18 (katastritunnus 90301:001:0022, registriosa number 12389950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79138, pindala 11 402 m²). Alghind 43 300 eurot, tagatisraha 4 330 eurot, osavõtutasu 10 eurot.