Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Riigimetsa Majandamise Keskuse kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) hiljemalt 09.10.2018 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

1. Avaldusel (avalduse vorm on kättesaadav RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt) tuleb märkida:

 • pakkuja nimi;
 • isiku- või registrikood;
 • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
 • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
 • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
 • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
 • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee;
 • ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui ettemaks (tagatisraha) tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu ettemaks (tagatisraha) tagastada.

2. Ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib teha ühe ülekandega) tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

Ettemaks (tagatisraha) ja osavõtutasu (võib maksta ühe ülekandega) tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena hiljemalt 09.10.2018 kella 09.00-ks Riigimetsa Majandamise Keskuse arveldusarvele SEB pangas.

Makse teostamisel märkida:

 • saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008
 • SWIFT: EEUHEE2X
 • viitenumber: 4001013186
 • selgitusse: katastritunnus, müügiobjekti nimetus ja metsamaade enampakkumine
 • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

 • pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
 • dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused; 
 • pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
 • ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskusele aadressile kinnisvara@rmk.ee.

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja kehtiv esindusõigus kajastub äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 09.10.2018. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil RMK Tallinna kontor, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • katastritunnus ja müügiobjekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 09.10.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse Tallinna kontorisse (aadressile Toompuiestee 24, 10149 Tallinn) edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 09.10.2018 kell 14:00, Tallinnas, Toompuiestee 24. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • ettemaks (tagatisraha) ja osavõtutasu ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 60 päeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Metsaseaduse, Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruse ja riigivaraseaduse alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, ettemaksu (tagatisraha) ja osavõtutasu tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist ja mis on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil kinnisvara@rmk.ee.

 

09.10.2018 kell 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, millede kõikide sihtotstarve on maatulundusmaa (M)(011) :

1.   Hiiumaa, Hiiumaa vald, Lassi küla, Tuulekulli (katastritunnus 17501:002:0468, registriosa number 1217333, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31942, pindala 10,41 ha). Alghind 52 050 eurot, ettemaks (tagatisraha) 5 205 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

2.   Hiiumaa, Hiiumaa vald, Harju küla, Pääsu (katastritunnus 17502:001:0005, registriosa number 2311650, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59936, pindala 3,3 ha). Alghind 9 240 eurot, ettemaks (tagatisraha) 924 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

3.   Hiiumaa, Hiiumaa vald, Valgu küla, Nuki (katastritunnus 17502:001:0550, registriosa number 1296833, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41658, pindala 10,47 ha). Alghind 35 600 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 560 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

4.   Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeküla, Saka (katastritunnus 36803:001:0336, registriosa number 1233233, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39237, pindala 10,65 ha). Alghind 37 280 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 728 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

5.   Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kleemu küla, Angervaksa (katastritunnus 36802:001:0598, registriosa number 11201250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54114, pindala 2,56 ha). Alghind 9 470 eurot, ettemaks (tagatisraha)   947 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

6.   Hiiumaa, Hiiumaa vald, Selja küla, Tonga (katastritunnus 36801:001:0563, registriosa number 1306233, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57311, pindala 11,33 ha). Alghind 46 450 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 645 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

7.   Läänemaa, Vormsi vald, Sviby küla, Riisipõllu (katastritunnus 90701:002:0375, registriosa number 2924932, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44451, pindala 21,54 ha). Alghind 58 160 eurot, ettemaks (tagatisraha) 5 816 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

8.   Läänemaa, Haapsalu linn, Puiatu küla, Kulliküüne (katastritunnus 67405:003:0319, registriosa number 3014932, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53787, pindala 7,68 ha). Alghind 16 900 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 690 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

9.   Läänemaa, Haapsalu linn, Emmuvere küla, Kaarna (katastritunnus 67405:003:0294, registriosa number 2908632, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43563, pindala 8,56 ha). Alghind 19 690 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 969 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

10.   Läänemaa, Haapsalu linn, Rohuküla, Aia (katastritunnus 67401:001:0542, registriosa number 2955832, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48674, pindala 50,55 ha). Alghind 141 540 eurot, ettemaks (tagatisraha) 14 154 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

11.   Läänemaa, Haapsalu linn, Rohuküla, Vanaaia (katastritunnus 67401:001:0252, registriosa number 2080232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV14885, pindala 12,37 ha). Alghind 49 480 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 948 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan, isikliku kasutusõiguse seadmise leping, isikliku kasutusõiguse asendiplaan.

12.   Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Hara küla/Harga, Kitse (katastritunnus 52001:001:1261, registriosa number 3903150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV63725, pindala 26,58 ha). Alghind 71 770 eurot, ettemaks (tagatisraha) 7 177 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

13.   Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Höbringi küla/Höbring, Rabaserva (katastritunnus 52001:001:1086, registriosa number 2947432, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47538, pindala 1,24 ha). Alghind 4 090 eurot, ettemaks (tagatisraha) 409 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

14.   Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Uusküla, Käokella (katastritunnus 45201:002:0134, registriosa number 2884932, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV42061, pindala 10,85 ha). Alghind 22 790 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 279 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

15.   Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Vanaküla, Rajametsa (katastritunnus 45201:002:0131, registriosa number 2859632, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40474, pindala 7,7 ha). Alghind 21 560 eurot, ettemaks (tagatisraha) 2 156 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

16.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Poanse küla, Kubja (katastritunnus 41101:001:0373, registriosa number 10644250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56885, pindala 8,29 ha). Alghind 18 240 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 824 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

17.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Poanse küla, Kivi (katastritunnus 41101:001:0318, registriosa number 11197950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44625, pindala 3,95 ha). Alghind 11 060 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 106 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

18.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Hanila küla, Metsahansu (katastritunnus 19501:002:0629, registriosa number 2917332, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40432, pindala 10,66 ha). Alghind 33 050 eurot, ettemaks (tagatisraha) 3 305 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

19.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Kinksi küla, Metsakuitsa (katastritunnus 19501:002:0643, registriosa number 2925532, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV40440, pindala 4,39 ha). Alghind 19 320 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 932 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

20.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Voose küla, Metsavahi (katastritunnus 19501:002:0646, registriosa number 2887732, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41242, pindala 4,85 ha). Alghind 13 100 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 310 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

21.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Mäense küla, Siilu (katastritunnus 19501:002:0682, registriosa number 2944232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47796, pindala 5,17 ha). Alghind 12 410 eurot, ettemaks (tagatisraha) 1 241  eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

22.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Rame küla, Lepa (katastritunnus 19502:001:0297, registriosa number 2947032, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47806, pindala 1,59 ha). Alghind 4 290 eurot, ettemaks (tagatisraha) 429 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

23.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Nehatu küla, Lepiku (katastritunnus 19502:001:0306, registriosa number 10633250, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54986, pindala 2,88 ha). Alghind 8 060 eurot, ettemaks (tagatisraha) 806 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.

24.   Pärnumaa, Lääneranna vald, Lõo küla, Mäemetsa (katastritunnus 19502:002:0305, registriosa number 2887232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41233, pindala 9,33 ha). Alghind 40 120 eurot, ettemaks (tagatisraha) 4 012 eurot, osavõtutasu 10 eurot, katastriplaan.