RMK avalikustab tulenevalt riigivaraseaduses sätestatule avalike enampakkumiste tulemuste kinnitamiste otsuste resolutiivosad:

RMK juhatuse 08.06.2020 otsuse nr 1-32/57 resolutiivosad:
1. Kinnitada 26.05.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1, juhatuse_otsuse_lisa_1_tulemuste_kinnitamine_enampakkumise_voitjate_kasuks.xlsx).
2. Kinnitada 26.05.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2,juhatuse_otsuse_lisa_2_tulemuste_kinnitamine_oigustatud_isikute_kasuks.xlsx).

RMK nõukogu 12.03.2020 otsuse nr 1-11/3 resolutiivosa: Kinnitada 03.03.2020 kinnisvara avaliku suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada parima pakkumise tegijaks Järva maakonnas, Türi vallas, Rassi külas asuv Metskonna kinnisasi (suurusega 2,05 ha, ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnusega 27101:002:0098, registriosa nr 2943436, riigi kinnisvararegistri kood KV28044) koos selle oluliste osadega, milleks on kontorihoone (suurusega 368,8 m2), laut (suurusega 87,3 m2), saun (suurusega 53,4 m2), kelder (suurusega 53,8 m2), puukuur (suurusega 97,0 m2), laohoone (suurusega 266,1 m2), väliskanalisatsioon ja kaev, osas Elor Ilmet, pakkumine ostuhinnaga 65 000 (kuuskümmend viis tuhat) eurot.

RMK nõukogu 02.03 2020 otsuse nr 1-11/2 resolutiivosa: Kinnitada Pärnu maakonnas asuva kinnisasja (kinnistusregistri osa nr 5730650, riigi kinnisvararegistri kood KV69170) 18.02.2020 toimunud avaliku suulise enampakkumise tulemused enampakkumise võitja Eesti Energia AS-i (registrikood 10421629) kasuks pakkumissummaga 51 500 000 (viiskümmend üks miljonit viissada tuhat) eurot. Paremuselt teise pakkumise tegi Osaühing Utilitas (registrikood 12205523) pakkumissummaga 51 450 000 (viiskümmend üks miljonit nelisada viiskümmend tuhat) eurot.