Vara kasutusse andmine

RMK valduses oleva riigivara kasutusse andmine toimub metsaseaduse ja RMK põhimääruse alusel. Vaata aktuaalseid pakkumisi kuulutuste rubriigist.

Maade kasutamiseks sõlmitava maarendilepinguga saad tutvuda siin. Maade kasutusse andmiseks korraldatakse enampakkumisi elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee või kirjalikult, kirjalikul enampakkumisel osalemiseks vajamineva avalduse vormi saad alla laadida siit.

Poollooduslikke kooslusi sisaldavate maade rendile andmise valikpakkumisel osalemiseks vajamineva avalduse vormi saad alla laadida siit, rendilepinguga saad tutvuda siin. Sõlmitud maakasutuse lepingute kohta info leiad siit.

Hoonete, ruumide või rajatiste üürile võtmiseks täitke palun avaldus ja edastage see hoone asukohajärgsele kinnisvaraosakonna kontaktisikule. Üürile antud kinnistute kohta info leiad siit

Servituudi (reaalservituut, isiklik kasutusõigus) seadmiseks ja tehnorajatise rajamiseks riigile kuuluvale maaüksusele tuleb alates 01.02.2024 piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestada piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi (PARI).

Piiratud asjaõiguste seadmiseks ja tehnorajatise rajamiseks täitke palun taotlus koos lisadega 1-3 ja edastage see maaõiguse spetsialistile.

Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.

Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile.