Kommunikatsioonide rajamine

RMK valduses oleva kinnistute koormamine piiratud asjaõigustega toimub metsaseaduses ja Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimääruses kehtestatud korras

Vastavalt asjaõigusseadusele koormab reaalservituut teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.

Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile.

Vaata ka

Taotluse vormid