Loodusväärtuste kaardistamine

Kõik soovijad saavad kaasa lüüa loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamises RMK hoole alla lisandunud maatükkidel. Selleks tuleb:

1) tutvuda RMK metsakorraldajate 2017. aasta tööplaaniga

Tööplaanis on toodud sel aastal inventeeritavate maatükkide katastritunnus, suurus ja asukoht maakonna ja valla tasemel. Maatükkide täpsemat asukohta saab katastriüksuse tunnuse järgi vaadata Maa-ameti geoportaalist.

2) anda RMK-le teada, kui nendel maatükkidel leidub kaitset vajavaid loodus- ja pärandkultuuri väärtusi, mis pole veel registreeritud

Oodatud on info:

  • I ja II kaitsekategooria liikide kohta
  • kaitset väärivate koosluste ja elupaigatüüpide kohta (näiteks vääriselupaik)
  • uute pärandkultuuri objektide kohta
Kaitsealuste liikide info esitab RMK Keskkonnaametile, kes seda kontrollib ja sobivusel keskkonnaregistrisse kannab.

Olemasolevat avalikku infot maatüki kohta on võimalik vaadata Maa-ameti looduskaitse- ja Natura 2000 kaardirakendusest. Tuletame meelde, et selleks, et tagada liikide kaitse, ei näita Maa-ameti geoportaal ega keskkonnaregister tavakasutajale infot I ja II kaitsekategooria liikide täpsete leiukohtade kohta.

Info esitamiseks vajalikud vormid leiad paremveerust!

RMK hallatava riigimaa suurus on 1,4 miljonit hektarit ehk umbes veerand Eestimaast. Metsamaa moodustab sellest 72%. Uued maad lisanduvad RMK hoole alla seni reformimata riigimaa arvel. Inventeerima saab hakata maad, mis on riigi omandisse vormistatud. 

Maade inventeerimine on vajalik, et saada ülevaade seal asuva metsa paiknemise, seisundi ja varu kohta. Hea ülevaade metsade seisukorrast võimaldab kaitsta ka sealseid loodusväärtusi. RMK inventeerib enda hoole all olevat riigimetsa regulaarselt vastavalt metsakorraldusjuhendile. Kui seda tehes märgatakse maatükil kaitsealuseid liike, annab RMK sellest teada Keskkonnaametile.