Isiku õigused enda andmetega tutvumiseks, parandamiseks ja kustutamiseks

Igal isikul on õigus saada teavet, milliseid tema andmeid ja kuidas RMK töötleb. Teabe saamiseks peab isik tõendama oma isikusamasust ning esitama RMK-le sellekohase digitaalselt allkirjastatud taotluse. 

Päringule vastatakse mõistliku aja jooksul kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisele järgnevast kalendripäevast.

RMK-l on võimalik vastamise tähtaega pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. RMK teavitab päringu esitajat vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui RMK keeldub päringule vastamisest, siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid.

Andmed väljastatakse võimalusel taotluses märgitud viisil (paberil või digitaalselt). Paberil andmete väljastamisel võib RMK nõuda paljunduskulude katteks iga alates 21. väljastatud lehekülje eest kuni 0,19 eurot. 

Kui isikuandmeid töödeldakse isiku nõusoleku alusel, on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume teha RMK-le avaldus. RMK lõpetab isikuandmete töötlemise kohe, kui on nõusoleku tagasivõtmisest teada saanud.

Igal isikul on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui tema andmeid töödeldakse tema eelneva nõusoleku alusel ning ta on nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Igal isikul on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.

Kui RMK kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks need esialgu koguti, edastab ta isikule eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide kohta.

Kui isik leiab, et RMK-l ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete kasutamise osas ja nõuda nende kasutamise lõpetamist ning kustutamist või töötlemise piiramist. 

Kui isik leiab, et andmete töötlemisel rikub RMK tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-posti aadressil: info@aki.ee, telefonil: 5620 2341 või aadressil: Tatari 39, 103134 Tallinn) või kohtu poole. 

RMK andmekaitsespetsialisti poole saab pöörduda andmekaitse@rmk.eeViimati uuendatud 12.05.2021