Metsaressursi planeerimine

Metsaressursi planeerimise alla kuuluvad metsade süstemaatiline inventeerimine, kaardistamine, metsamajandamist kitsendava teabe kogumine ja uuendamine, uuendusraie arvestuslangi arvutamine, uuendus-, harvendus- ja valikraie kohtade kavandamine ja teabevahetus riikliku metsaregistriga.

Detailne planeerimine hõlmab metsauuenduse ja metsakasvatuse planeerimist ja ettevalmistust metsaeraldise tasemel ühe aasta piires. Loetletud protsessidega seotud andmestik, infotehnoloogilised rakendused ning dokumendid moodustavad eritasandilise metsamajandamiskava, mis ajas pidevalt uueneb.