RMK raiemahu arvestuse kirjeldus

Üldised alused

Aasta jooksul tehtud raiemahu kohta koostatakse RMK-s statistiline aruanne. Metsaraie statistilise aruandega koondatakse andmed kalendriaastas tehtud metsaraie pindala kohta hektarites (ha) ja raiemahu kohta kuupmeetrites (m³).

Aruande esimeses veerus kirjeldatakse aastast metsaraiete pindala (ha). Aruande teises veerus kirjeldatakse aastast raiemahtu kasvava metsana (m³). Aruande kolmandas veerus kirjeldatakse aastast likviidse puidu raiemahtu (m³). Aruande neljandas veerus kirjeldatakse küttepuidu raiemahu osakaalu likviidse puidu raiemahus (m³).

Metsaraiet, sh. uuendusraiet, valikraiet, harvendusraiet, sanitaarraiet, trassiraiet ja raadamist korraldab RMK kahel viisil: töövõtjate ja oma töölistega. Raiutud puidu kogust hinnatakse masinmõõtmise alusel juhul, kui raietööd viiakse läbi RMK poolt kalibreeritud ja kinnitatud harvesteriga. Kui aga raietööd viiakse läbi mootorsae või kalibreerimata/kinnitamata harvesteriga, siis hinnatakse puidu kogus vahelattu veetud koguste mõõtmise teel. Sanitaarraiet müüakse ka kasvava metsana elanikkonnale. Sanitaarraiet vajaval metsaosal märgitakse ja mõõdetakse kõik raiumisele kuuluvad puud ning arvutatakse raiutava kasvava metsa maht.

Metsaraie aruanne koostatakse RMK metsanduslikku infosüsteemi kantud raietöö vastuvõtudokumentide ja kasvava metsa müügidokumentide alusel. Raietööde vastuvõtudokumentide alusel arvestatakse aruandesse raiutud likviidse puidu maht (m³) ja sellega kaasnev metsaraie pindala (ha). Likviidne puit on reaalse turu- ja tarbimisväärtusega tarbe- ja küttepuit. Kasvava metsa müügidokumentide alusel arvestatakse aruandesse raiemaht (m³) kasvava metsana ja sellega kaasnev metsaraie pindala (ha).

Raiutud puidukoguste ja kasvava metsana müüdud koguste viimiseks võrreldavale alusele metsaressursi arvestusega, arvutatakse aruandes lisaks likviidse puidu raiemahule ka raiemahud koos mittelikviidse puidu kogusega. Seega raiemahtu (m³) aruande teises veerus kirjeldatakse kasvava metsa mahu kaudu. Mittelikviidne puit on reaalse turu- ja tarbimisväärtuseta puit - puu koor ja ladvaosa peenpuit. Mittelikviidsest puidust suure osa moodustab puu ladvaosa peenpuit, mida arvestatakse alates puutüvese ladva läbimõõdust 6 cm. See on minimaalne läbimõõt, millest valmistatakse puidusortimente. Puu kooremahu arvestus lisatakse seetõttu, et raietel valmistatavad puidusortimentide mahud arvutatakse ilma kooreta

Raiemaht lülitatakse aruandesse, kui raietööd on alustatud ja selle kohta koostatud vähemalt üks töö vastuvõtmise akt või on koostatud kasvava metsa müügiarve.

RMK metsaraie statistiline aruanne sisaldab ka raadamiste ja sanitaarraiete mahtusid ning ebaseaduslike raiete mahtude arvestust, mida on tehtud reformimata riigi metsamaal.

Statistilised andmed kõikide metsaseaduses nimetatud raieliikide kohta

Uuendusraie aastamaht

Uuendusraiete aastamaht on lageraiete ja turberaietena tehtud raiete summaarne maht.

Uuendusraiete pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus kalendriaasta jooksul on tehtud uuendusraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt. Uuendusraieid kasvava metsana ei müüda.

Uuendusraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Uuendusraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument.

Uuendusraiete maht koos mittelikviidse puiduga on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 12% võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsiendi 1,12 korrutisena.

Küttepuidu raiemahu puhul on uuendusraie korral tegemist raiutud likviidse küttepuidu mahuga.

Aruandes on uuendusraiete kogumahus eraldi reana välja toodud lageraiete maht kõigi eelnimetatud põhimõtete ja näitajate alusel.

Valikraiete aastamaht

Valikraiete pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud valikraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt. Valikraieid kasvava metsana ei müüa.

Valikraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Valikraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument.

Valikraiete maht koos mittelikviidse puiduga on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 12% võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsiendi 1,12 korrutisena.

Küttepuidu raiemahu puhul on valikraie korral tegemist raiutud likviidse kütepuidu mahuga.

Hooldusraiete aastamaht

Hooldusraiete (valgustus-, harvendus- ja sanitaarraiete) summaarne aastamaht saadakse valgustusraie, harvendusraie ja sanitaarraie mahtude summana.
  • Valgustusraiete metsaraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud valgustusraiet ning vormistatud vähemalt esimene töö vastuvõtu akt.
Valgustusraiega raiutakse ainult mittelikviidset puitu, seda ei müüda ja kogu raiutud peenpuit (võsa) jääb hooldatud noorendikku. Sellest tulenevalt ei peeta valgustusraiete raiemahu üle arvestust RMK metsanduslikus infosüsteemis. Aruandesse saadakse raiemaht (m³) arvutuslikult: tehtud valgustusraiete pindala (ha) korrutatakse keskmise väljaraiega 12 m³/ha. Valgustusraiete keskmine väljaraie on saadud analüüsi tulemusel ja see on 2000. kuni 2006. aasta keskmine valgustusraiete väljaraie maht.
  • Harvendusraiete metsaraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud harvendusraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt. Harvendusraieid kasvava metsana ei müüda.
Harvendusraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Harvendusraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument.

Harvendusraiete maht koos mittelikviidse puiduga on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 20% võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsiendi 1,20 korrutisena.

Puistu nooremas kasvueas tehakse ka selliseid harvendusraieid, kus metsakasvatuslikel eesmärkidel raiutakse ainult mittelikviidset puitu, seda ei müüda ja kogu raiutud peenpuit (võsa) jääb hooldatud puistusse. Selliste harvendusraiete raiemaht (m³) saadakse arvutuslikult: tehtud harvendusraiete pindala (ha) korrutatakse analüütilise keskmise väljaraiega 33 m³/ha.

Küttepuidu raiemahu puhul on harvendusraie korral tegemist raiutud likviidse kütepuidu mahuga.
  • Sanitaarraiete metsaraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud sanitaarraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise müügiarve. Juhul, kui raieõiguse võõrandaja loobub raie tegemisest, siis sellest tulenevalt korrigeeritakse sanitaarraiete pindala ja raiemahtu.
Sanitaarraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Sanitaarraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument.

Sanitaarraiete maht koos mittelikviidse puiduga on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 20% võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsiendi 1,20 korrutisena.

Küttepuidu raiemahu puhul on sanitaarraie korral tegemist raiutud likviidse kütepuidu mahuga.
  • Trassiraie pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud trassiraiet ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise müügiarve. Juhul, kui raieõiguse võõrandaja loobub raie tegemisest, siis sellest tulenevalt korrigeeritakse trassiraiete pindala ja raiemahtu.
Trassiraiete raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Trassiraiete likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument.

Trassiraiete maht koos mittelikviidse puiduga on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 14 % võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsiendi 1,14 korrutisena.

Küttepuidu raiemahu puhul on trassiraie korral tegemist raiutud likviidse kütepuidu mahuga.
  • Raadamise pindala (ha) saadakse summeerides kõikide planeeritud raiekavade kogupindalad metsaaladel, kus aasta jooksul on tehtud raadamist ning vormistatud vähemalt esimene raietöö vastuvõtu akt. Kuni aastani 2020 hõlmas raadamise pindala ja maht endas ka RMK teid ja kraave, mida puhastati sinna kasvanud puudest ja võsast.
Raadamiste raiemaht (m³) on toodud koos mittelikviidse puidu kogusega.

Raadamiste likviidse puidu maht (m³) saadakse aasta jooksul raiutud koguste summana, raiedokumentide alusel. Summa moodustavad raiutud kogused, mille kohta on koostatud töö vastuvõtu dokument.

Raadamiste maht koos mittelikviidse puiduga on pikaajalise praktika ja analüüsi põhjal keskmiselt 14% võrra suurem likviidse puidu raiemahust. Seetõttu esitatakse raiemaht (m³) kasvava metsa arvestuses, likviidse puidu raiemahu ja koefitsiendi 1,14 korrutisena.

Küttepuidu raiemahu puhul on raadamise korral tegemist raiutud likviidse kütepuidu mahuga.

Ebaseaduslike raiete aastamaht

Ebaseaduslike raiete pindala (ha) saadakse selliste metsaalade pindalade summadena, kus on toime pandud ebaseaduslik kasvava metsa raie.

Teatud juhtudel saadakse õigusrikkumise avastamisel või menetlemise käigus ebaseaduslikult raiutud puit tagasi, see võetakse erakorralise inventuuri kaudu RMK infosüsteemis arvele, müüakse ja raiemahu (m³) arvestus toimub tavakorras. Juhul, kui ebaseadusliku raiega raiutud puitu ei õnnestu politseil leida, siis arvutatakse raiemaht (m³) kändude mõõtmisandmetest lähtuvalt. Sellistel juhtudel saadakse likviidse puidu maht (m³) arvutuslikult: raiemaht jagatakse koefitsiendiga 1,20.