Teade Pootsi riigimetsas plaanitavatele metsatööde kavale saabunud ettepanekute kokkuvõtte avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise kava valmimisest ja kinnitamisest

25. oktoober 2021

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Pootsi riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. 

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Pootsi riigimetsa majandamise kava aastateks 2022–2031.

Kinnitatud Pootsi riigimetsa metsatööde kava on avaldatud RMK kodulehel. 

****
Varasemad teated:


Teade Pootsi riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest


13. september 2021

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Pootsi riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Pootsi ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Pootsi riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile vandra@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

****

Teade Pootsi kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaanide kohta


02.08.2021

RMK plaanib alustada metsatöödega Pärnumaal Pärnu linnas Tõstamaa osavallas Pootsi riigimetsas. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond igapäevaselt kasutab.

Kirjeldasime ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Pootsi kõrgendatud avaliku huviga ala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku omavalitsust, kogukonda ja elanikke Pootsi metsaala majandamise ettepanekute ühisele arutelule Männikoja-Siimo ja Audru-Tõstamaa-Nurmsi teede ristis (vt skeemi või linki kaardile) 12. augustil kell 16.00.


Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:

1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;
2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad);
3) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);
4) raiealade sobitamine maastikku;
5) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);
6) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

Kirjalikult ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Pootsi metsala metsatööde plaanimisel, aadressile vandra@rmk.ee 23. augustiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade jõuaks võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK võimalusel teavet levitada kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heade soovidega
Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee
5303 1010