Teade Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse riigimetsa metsatööde kava kinnitamisest

31.mai 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Kuusalu aleviku ja terviseradade ümbruse riigimetsa metsatööde planeerimisel osalemise eest.

Oleme ettepanekuid arvesse võttes koostanud Kuusalu aleviku ja terviseradade riigimetsa majandamise kava aastateks 2023-2030. Kuusalu Vallavalitsus on kava kooskõlastanud ja kinnitatud Kuusalu riigimetsa metsatööde kava on avaldatud RMK kodulehel.

Andrus Kevvai
RMK Metsaosakond
Ida-Harjumaa metsaülem
Tel 5066931
andrus.kevvai@rmk.ee
www.rmk.ee

***

Teade Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse riigimetsa metsatööde kava koostamisest ja kutse arutelule
31.märts 2022

Jätkame Kuusalu ümbruse metsatööde pikaajalise kava koostamist eelmisel aastal kogukonna ja kohaliku omavalitsusega kokkulepitud tingimustel.

Soovime tutvustada metsatööde kava uut projekti „Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse riigimetsa kava aastateks 2023-2032“. Uue projekti aluseks on säästva metsanduse põhimõtted, kohaliku Rehatse maastikukaitseala kaitse-eeskirjast tulenevad piirangud, RMK-le kirjalikult esitatud ja 3. mail koosolekul kõlanud ettepanekud. Oleme eelmise aasta lõpus esitanud omapoolse nägemuse 2023. aastal plaanitavatest raietöödest Rehatse maastikukaitseala kaitseala valitsejale, Kuusalu Vallavalitsusele.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada ja üheskoos vaadata üle kava projekti põhilised punktid ja tingimused ning vastata kogukonna küsimustele. Kohtume aruteluks Kuusalu metsas 21.aprillil kell 16. Metsas vaatame üheskoos üle ka raiele planeeritud metsaalad.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval osaleda, kuid soovite teha ettepanekuid metsatööde plaanimise juurde, siis saatke need palun aadressile ida-harjumaa@rmk.ee hiljemalt 28. aprilliks 2023.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Metsaosakond
Ida-Harjumaa metsaülem
Tel 5066931
andrus.kevvai@rmk.ee
www.rmk.ee

***

Teade Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse riigimetsas plaanitavatele metsatööde kavale saabunud ettepanekute kokkuvõtte avalikustamisest
06.05.2022

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke metsatööde planeerimiseks ja majandamise kava koostamiseks RMK-le saadetud mõtete ja ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud kõiki saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Juhime tähelepanu, et kava projektile esitatud ettepanekud on tabelis allpool.

Anname siinjuures teada, et vastavalt Kuusalu vallas ja 03.05.2022 toimunuid avalikul koosolekul kokkulepitule lükkub Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse riigimetsa majandamise kava koostamise aasta võrra edasi. 03.05.2022 toimunud koosoleku protokoll on avalikustatud RMK kodulehel

Et ettepanekute kokkuvõtte avalikustamise teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöödest puudutavate inimesteni, palub RMK võimalusel levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931

Kutse Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule

19.04.2022

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.
Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule 03.05.2022 kell 17.00 Kuusalu – Aru tee ääres koordinaatidel XY: 6589977.90, 581902.60, lisan kohtumispaiga kaardilingi

Teeme üheskoos ringkäigu aladel, kuhu oleme metsatöid kavandanud, et selgitada metsas kohapeal, mis meil seal plaanis on, miks on need tööd vajalikud ning kuidas me neid teha kavatseme. Samuti kuulame veelkord kohalike kogukondade, elanike ja omavalitsuse ettepanekuid tööde paremaks korraldamiseks.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Lugupidamisega

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931

Teade Kuusalu alevi ja terviseraja ümbruse riigimetsa pikaajalise kava projekti valmimisest

15.03.2022

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Kuusalu alevi ja terviseraja ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.
Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.
Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kuusalu alevi ja terviseraja ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2022-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.
Ootame koostatud Kuusalu alevi ja terviseraja ümbruse riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 5.aprilliks 2022.a.
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.
Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heade soovidega
Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem
506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee

***

Kutse Kuusalu alevi ja terviseraja ümbruse metsatööde arutelule

1. veebruar 2022

Anname teada, et RMK alustab Harjumaal Kuusalu vallas Kuusalu alevi ja terviseraja ümbruses asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Kuusalu alevi ja terviseraja ümbruse metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad rahuldaks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi – kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada, puhata ja sportida ning neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud. Kohtume aruteluks Kuusalu Rahvamajas 18. veebruaril 2022 kell 16.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kuusalu alevi ja terviseraja ümbrusesse metsatööde plaanimisel aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 22. veebruariks 2022.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK neil, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931