APTEEKRIMÄE KAH ALA METSATÖÖDE KAVA KOOSOLEKU PROTOKOLL
nr. 3-1.60/ 406-2

17.05.2021 algus kell 12:00, lõpp kell 14:00.
 
Juhatas:Risto Sepp RMK Valgamaa metsaülem
Protokollis:Risto Sepp
Osalesid:Oliver Loode, Maris Frosch, ekspert Anneli Palo, Arne Ader, Jaanus
Barkala, Rein Pullerits, Jaanus Raidal, planeeringu koostaja Teele Nigola (AS Kobras)
 
PÄEVAKORD:

RMK 2022 aasta plaanid Apteekrimäe (Kullalaane) metsatööde kavas (edaspidi KAH-ala - kõrgendatud avaliku huviga ala).

KUULATI:

Metsaülem Risto Sepp andis ülevaate metsatööde kavast (majandatav metsaosa) Kullalaane osas – RMK litsentseeritud metsakorraldaja on metsatööde aladel teinud välitööd ja uuendanud andmed metsaregistris. Planeeritavad raietööd on valitud ja muudetud metsa seisundist lähtuvalt.

Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete, üle seisnud ja haigete puistute raiumine ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks. Metsaülem selgitas, et tähtis ei ole raieliik vaid, mis eesmärgil raiet tehakse ning milline visuaal peale raiet.

Metsaülem selgitas, et valikraiet saab seaduse järgi teha puistus, mis vastab kindlatele kriteeriumitele, kahel puistu on rinnaspindala ja täiuse alammäär juba alla seadusega kehtestatut. Seega valikraie soovile RMK vastu tulla ei saa.

RMK arvestab ala puhkemetsa funktsiooni ja korraldab metsatööd arvestades kogukonna huvidega. Kogukonna esindajad nõustusid, et Pühajärve teega külgnevatel eraldistel on oluline tagada visuaalne pilt ja selleks ca 50 m ulatuses kergliiklusteest hoida tsoon korrastatud (see tähendab, et lamapuit eemaldatakse, oksad veetakse välja ja tuulemurrud koristatakse samuti viisil, mis tagab visuaalse korrastatuse).

Arutati ka metsaradade äärte hooldamist ca 2 meetri ulatuses kahele poole rada. Loodusliku mitmekesisuse jaoks on soov säilitada teede servades selline lamapuit, mis on loodusliku tekke loomuga. Juhul kui puu on langenud rajale ning seda on inimese poolt saega läbi lõigatud, võiks puitmaterjali viia RMK puhkealale kütteks mitte jätta teede äärde lamapuiduks. Alternatiiv on see tõsta sügavamale metsa sisse radadest kaugemale.

Kogukond avaldas valmidust iga eraldise osas säilitatavaid puid/puude kogumikke lindiga märgistama.  

2021 aasta uuendusraie lükkas RMK edasi, teostati vaid sanitaarraiet. Sanitaarraie kooskõlastati Otepää vallaga.

Plaanime 2022 aastal teostada 3 halva seisukorraga alal uuendusraiet:

Tabel 1. Planeeritavad metsatööd

KvartalEraldis
OP10912
OP10929
OP11012

Vaatasime koos looduses üle kõik 3 eraldist. Peale teise ala ülevaatust lahkusid vihma tõttu koosolekult Jaanus Barkala, Rein Pullerits, Jaanus Raidal.

Kogukonna esindajad soovisid kvartalil OP109 eraldusel 29 raiet mitte teha, sest võimsad männid ja kuused püsivad elujõlisena. Sarapuu rinde osaline säilitamine on kogukonnale samuti oluline, sest Otepää nimi on alguse saanud saksakeelsest sõnast pähklipäev.
   
OTSUSTATI:

1. Teostada uuendusraie 2022 aasta I kvartalis(kaardil märge LR2022).

KvartalEraldisUuendatav puuliikTingimused
OP10912kaskalles jäetakse väärtuslikud puud ja osa lamapuidust
OP11012kaskalles jäetakse väärtuslikud puud, raiejäätmed ja lamapuit koristatakse

Joonis 1. Metsatööde kava kaart


2. RMK märgib (lintidega) koos kogukonna esindajatega (Maris Frosch eestvedamisel) alles jäävad puud 2021 aasta septembris.
3. RMK arvestab ala puhkemetsa funktsiooni ja korraldab metsatööd arvestades kogukonna huvidega.
4. Sanitaarraiet teostatakse vastavalt vajadusele.
5. Raietööd kooskõlastatakse Otepää vallaga.
6. Metsatööde kogu kava arutatakse järgmisel kogukonna koosolekul 2021 aasta sügisel.
7. RMK paigaldab KAH alade koosoleku materjalid kodulehele.
                                    
Allkirjastatud digitaalselt                                            Allkirjastatud digitaalselt

Risto Sepp                                                                 Rein Pullerits
Juhataja ja protokollija                                               Otepää Vallavolikogu esimees