RMK puiduturustusstrateegia

RMK on riigitulundusasutus, mille üheks tegevusalaks on metsa kasutamine ja kasutusse andmine puidu saamiseks ja sellest tulu teenimine. Puiduturustusstrateegia on RMK puidu müügi korralduse alusdokument, millega sätestatakse puidu müügi põhimõtted. 

Puiduturustusstrateegias lähtub RMK riigi poolt seatud eesmärkidest tagada Eesti puiduturu stabiilsus ja investeerimise atraktiivsus puidutööstusesse ning teenides riigile suurimat tulu müües puitu pika kasutuseaga ja keskkonnasõbralikke tooteid valmistavatele ning suurt lisandväärtust loovatele ettevõtjatele. 

1. Õiguslik alus

1.1. Eesti metsapoliitikaga on kokkulepitud, et puidutööstuse toetamise strateegiliseks eesmärgiks on tõsta puiduturu stabiilsust läbi pikaajaliste lepingute ning kindlustada turumehhanismide toimimine viisil, mis soodustab investeeringuid puidu keskkonnasõbraliku töötlemise arendamisse. Puidu efektiivseks kasutamiseks tagatakse selle kompleksne ja sihtotstarbeline kasutamine, arendatakse puidutöötlemist vabariigis eesmärgiga eksportida puitu võimalikult kõrgelt vääristatuna.

1.2. RMK müüb metsamaterjali ja kasvava metsa raieõigust metsaseaduse ja Vabariigi Valitsuse määruse nõuete kohaselt ning hakkpuidu müügile kohaldatakse määruses sätestatut.

1.3. Kestvuslepingute alusel müüakse puitu RMK juhatuse otsusega kinnitatud juhendi alusel.  


2. Puidu müügi üldpõhimõtted

2.1. Puidu müük on pakkujaid võrdselt kohtlev ja läbipaistev.

2.2. RMKga sõlmitavad lepingud on avalikud.

2.3. Teave müügiks pakutava puidu mahtude kohta on turuosalistele avalikult ligipääsetav ja ajakohane.

2.4. RMK tarnib puidu üldjuhul kliendi tarnekohta. 

3.  Ümarpuidu müük

3.1. Ümarpuidu müügi üldpõhimõtted.

3.1.1. RMK poolt varutud ümarpuitu (palk, paberipuit ja küttepuit) müüakse kasumlikult võimalikult pikaealisi tooteid valmistavatele ja lisandväärtust anda suutvatele ettevõtjatele, kasutades müügiviise, mis aitavad kaasa puiduturu stabiilsusele ning jätkuvale puidutööstusesse investeerimise atraktiivsusele.

3.1.2. RMK ümarpuidu aastamahust müüakse kestvuslepingute alusel töötlejatele kaskaadkasutuse1   põhimõtetest lähtuvalt kuni 85% ja ülejäänud kogus teisi müügiviise kasutades.

3.1.3. Ümarpuidu müügiks korraldatakse kestvuslepingute sõlmimiseks läbirääkimised üks kord aastas, teisi müügiviise kasutatakse vastavalt turusituatsioonile ja müügivajadusele.

3.1.4. Ümarpuidu müügil kokkuleppehinnaga sõlmitakse kestvuslepingud üldjuhul tähtajaga 5 aastat.

3.2. Pakkuja peab vastama kõigile kolmele kvalifitseerimise üldnõudele:

3.2.1. RMK ees võetud ostukohustuste täitmine viimase kahe aasta jooksul²;

3.2.2. asukohariigi ees maksuvõlgade ning RMK ees võlgnevuse puudumine;

3.2.3. sooviavaldus vastab müügiteates avaldatud nõuetele ja pakkuja on esitanud müügiteatega ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügilepingu tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse.

3.3. Palkide müügil kestvuslepingute alusel peab pakkuja vastama mõlemale kvalifitseerimise lisanõudele:

3.3.1. pakkuja töötajate keskmine brutokuupalk on võrdlusperioodil mitte väiksem kui 70% sama ajavahemiku keskmisest brutokuupalgast puidutöötlemise ning puit- ja korktoodete tootmise, v.a. mööbli tootmise tegevusalal (aluseks on Statistikaameti andmed puidutöötlemise ning puit- ja korktoodete tootmise, v.a mööbel tegevusalal brutokuupalga kohta viimasel avaldatud aastal);

3.3.2. pakkuja on leht- ja/või okaspuupalki Eestis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja või pakkujaga samas kontsernis on Eestis leht- ja/või okaspuupalki ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja.

3.4. Paberipuidu müügil kestvuslepingute alusel peab pakkuja vastama mõlemale kvalifitseerimise lisanõudele:

3.4.1. pakkuja töötajate keskmine brutokuupalk on võrdlusperioodil mitte väiksem kui 70% sama ajavahemiku keskmisest brutokuupalgast paberi ja pabertoodete tootmise tegevusalal (aluseks on Statistikaameti andmed paberi ja pabertoodete tootmise tegevusalal brutokuupalga kohta viimasel avaldatud aastal);

3.4.2.     pakkuja on leht- ja/või okaspuupaberipuitu Eestis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja või pakkujaga samas kontsernis on Eestis leht- ja/või okaspuupaberipuitu ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja.

3.5. Küttepuidu müügil kestvuslepingute alusel peab pakkuja vastama mõlemale kvalifitseerimise lisanõudele:

3.5.1. pakkuja töötajate keskmine brutokuupalk on võrdlusperioodil mitte väiksem kui 60% sama ajavahemiku keskmisest brutokuupalgast puidutöötlemise ning puit- ja korktoodete tootmise, v.a. mööbli tootmise tegevusalal (aluseks on Statistikaameti andmed puidutöötlemise ning puit- ja korktoodete tootmise, v.a mööbel tegevusalal brutokuupalga kohta viimasel avaldatud aastal);

3.5.2. pakkuja on küttepuitu Eestis puitkütuste (halud, pellet, puitbrikett, puusüsi jmt) valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu (puitplaat, puidukeemia, jmt) valmistamiseks kasutav või ümber töötlemist rajav ettevõtja või pakkujaga samas kontsernis on Eestis küttepuitu puitkütuste valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu valmistamiseks kasutav või ümber töötlemis rajav ettevõtja.

 

4. Hakkpuidu müük

4.1.   Hakkpuidu müügi üldpõhimõtted:

4.1.1. RMK poolt toodetud hakkpuitu (s.o puitsest biomassist (raidmed, tüvesed, võsa, kännud, ümarpuit) purustamise käigus toodetud peenestatud puistematerjal) müüakse kasumlikult esmajärjekorras Eesti soojus- ja/või elektrienergia tootmisega tegelevatele ettevõtjatele.

4.1.2. Hakkpuidu müügiks osaletakse kohalike energiatootjate korraldatavatel hangetel ning vajadusel viiakse läbi avalikke pakkumisi.

4.2. Hakkpuiduna müüakse seda osa metsamajandamisel saadavast energiapuidust (raidmed, tüvesed, võsa, kännud ja küttepuit), mida ei saa või ei ole mõistlik turustada ümarpuiduna.

4.3.  Pakkuja peab vastama mõlemale kvalifitseerimise üldnõudele:

4.3.1.  RMK ees võetud ostukohustuste täitmine viimase kahe aasta jooksul³;

4.3.2. asukohariigi ees maksuvõlgade ning RMK ees võlgnevuse puudumine.

 

5.  Küttepuidu ja kasvava metsa raieõiguse müük eratarbijatele

5.1. Eratarbijatele müüakse kodumajapidamiste küttevajaduse rahuldamiseks väikeses koguses küttepuitu ja kasvava metsa raieõigust.

5.2. Vastu võetakse eratarbijate järgmisi ostusoove:

5.2.1. 3-meetrise küttepuidu müügiks tarnekohtadesse, millele on tagatud ligipääs puiduveokitele täismassiga kuni 52 tonni. Aastas müüakse ühele eratarbijale kuni kaks puiduveoki koormat küttepuitu.

5.2.2. kasvava metsa sanitaarraie ja trassiraie raieõiguse müügiks. Aastas müüakse ühele eratarbijale kasvava metsa raieõigust kuni 30 m³.

5.2.3. raielankidelt raidmete isevarumise õiguse müügiks.

_______________________________________________________________________ 

1 Kaskaadkasutus e astmeline kasutamine – puidu tõhus kasutamine, et see seoks rohkem CO2 ja suureneks puidu koguhulga kättesaadavus kõrgema lisandväärtusega toodete valmistamiseks.

² ³ Kvalifitseerub ettevõtja, kellega on varem sõlmitud lepingud, mille täitmisest pooled ei ole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt üles öelnud. Lepingust taganemise või üles ütlemise korral lähtutakse taganemise või üles ütlemise põhjusest.