RMK puiduturustusstrateegia

Eesmärk

Müüa kogu RMK majandatavast riigimetsast saadud puit kasumlikult võimalikult suurt lisandväärtust anda suutvatele ettevõtjatele, kasutades müügiviise, mis aitavad kaasa puiduturu stabiilsusele ning jätkuvale investeerimise atraktiivsusele.

Alameesmärgid

 • Müüa metsamaterjali saadavast aastamahust kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel ligikaudu 85 % ja teisi müügiviise (avalik enampakkumine, eelläbirääkimistega pakkumine ja müük kokkuleppehinnaga, v.a kestvuslepingud) kasutades 15 %;
 • Müüa hakkpuiduna seda osa metsamajandamisel saadavast puitsest biomassist, mida ei saa või ei ole mõistlik turustada metsamaterjalina.

Müügi üldpõhimõtted

 • Puidu müük peab olema selge, ühetaoline ja läbipaistev.
 • Teave müügiks pakutava puiduressursi kohta peab olema ligipääsetav ja ajakohane.
 • Riigimetsast saadava metsamaterjali aastamaht prognoositakse RMK virnmaterjalide standardi ja palkide standardi alusel sortimentide lõikes järgmiseks aastaks igaaastaselt oktoobris. Hakkpuidu müüdav aastamaht prognoositakse lähtuvalt toorme varumiseks sobivate raielankide ning plaanis olevate metsaparandusobjektide olemist.
 • RMK korraldatavatel pakkumistel on võimalus osaleda kõigil riigi ees korrektselt kohustusi täitvatel puidu ostust huvitatud isikutel.
 • RMK tarnib puidu kliendi tarnekohta.
 • Metsamaterjali müüakse kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel ühele pakkujale sortimendi aastamahust kuni 50%.
 • Metsamaterjali müügil kokkuleppehinnaga sõlmitakse kestvuslepingud tähtajaga vähemalt 5 aastat.

Sihtrühmad

 a) Juriidilised isikud, kellele RMK müüb puitu aastaringselt, sh:
 • Kestvuslepingu kliendid (ligi 100 ettevõtjat) – sõlmitud lepingud kestvusega üle 1 a
 • Lühiajalised kliendid (ligi 150 ettevõtjat) – sõlmitud lepingud kestvusega kuni 1 a
 • Hakkpuidu kliendid (ligi 15 ettevõtjat) – sõlmitud lepingud kestvusega kuni 1 a ja üle 1 a
 b) Füüsilised isikud, kellele RMK müüb puitu ostutellimuste alusel – väikese koguse
        küttepuidu ja tarbepuidu ostjad.

Müügi õiguslik alus

Metsamaterjali müük toimub metsaseaduse ja Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” nõuete kohaselt. Metsamaterjali müügi korraldus toimub vastavalt RMK juhatuse esimehe käskkirjaga kinnitatud RMK juhend metsamaterjali müügiks kestvuslepingute alusel“. Hakkpuidu müügil kohaldatakse riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi korras sisalduvaid sätteid ning osaletakse kohalike soojusja/ või elektrienergia tootjate hangetel. 

Pakkujate kvalifitseerimise üldnõuded:

 • RMK ees võetud ostukohustuste täitmine viimase kolme aasta jooksul1 ;
 • Asukohamaa ees maksuvõlgade puudumine (Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend);
 • Sooviavaldus vastab müügiteates avaldatud sisulistele nõuetele ja osaleja on esitanud müügiteatega ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse.

Pakkujate kvalifitseerimise lisanõuded kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel:

 • Pakkuja töötajate keskmine brutokuupalk võrdlusperioodil mitte väiksem kui 70% sama ajavahemiku keskmisest brutokuupalgast puidutöötlemise või paberi ja paberitoodete tegevusalal (andmebaas.stat.ee tabel PA003, võrdlusperiood viimane avaldatud aasta).
Palk
 • Leht- ja/või okaspuupalki Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja või tema ema- või tütarettevõtja, kes omab vähemalt 50% palki töötleva ettevõtja aktsiatest või osadest.
Paberipuit
 • Leht- ja/või okaspuupaberipuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja või tema ema- või tütarettevõtja, samuti ettevõtja, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus), sh selle tegevuse osakaal müügikäibest moodustab vähemalt 50%.
Küttepuit
 • Küttepuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis puitkütuste (halud, pellet, puitbrikett, puusüsi jmt) valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu (puitplaat jmt) valmistamiseks kasutav või ümber töötlemist rajav ettevõtja või tema ema- või tütarettevõtja, samuti ettevõtja, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus), sh selle tegevuse osakaal müügikäibest moodustab vähemalt 50%.

Hakkpuidu müük

Puidu potentsiaali kasutamiseks müüakse lisaks metsamaterjalile hakkpuitu. Hakkpuit on
seadmega (hakkur) puitsest biomassist (raidmed, tüvesed, võsa, kännud, ümarpuit)
purustamise käigus toodetud peenestatud puistematerjal.

Hakkpuitu müüakse vähemalt hinnaga, mis katab toorme varumise, hakkimise ja hakkpuidu veo kulud. Hakkpuidu aastamahu prognoosimisel võetakse arvesse lisaks toorme varumiseks sobivatele kohtadele ka potentsiaalsete tarbimiskohtade lähedus. Aastas müüdav hakkpuidu maht on ca 400 GWh ehk ca 180 tuh m³.

Tegevused

Metsamaterjali müügiks korraldatakse uute kestvuslepingute sõlmimiseks läbirääkimised üks kord aastas teisel poolaastal, avalikud enampakkumised reeglina üks kord kvartalis, teisi müügiviise kasutatakse vastavalt turusituatsioonile ja vajadusele.

Hakkpuidu müügiks osaletakse enne kütteperioodi algust energiatootjate korraldatavatel
hangetel ning vajadusel viiakse läbi avalikke enampakkumisi.

Müüdav puidu kogus kavandatakse RMK arengukava alusel.

___________________________________________________________________________
1 Rakendatakse ettevõtjate suhtes, kellega on varem sõlmitud lepinguid, mille täitmisest pooled ei ole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt üles öelnud. Lepingust taganemise või üles ütlemise korral lähtutakse taganemise või üles ütlemise põhjusest.