RMK nõukogu kinnitas 2006. a majandustulemused 29.03

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas 27. märtsil RMK 2006. aasta auditeeritud majandustulemused. 2006. aasta müügitulu oli auditeeritud andmetel 1 128 miljonit krooni ehk 21 miljonit krooni enam kui 2005. aastal. Valdava osa tuludest teenis RMK kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist.

2006. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 127,2 tuhat tihumeetrit puitu (2005. a 238,9 tm) keskmise hinnaga 279 (2005. a 269) krooni tihumeeter. Sanitaarraiete raieõiguse müük moodustas sellest ligikaudu 24 %.

Metsamaterjalina müüs RMK 2006. aastal 1,97 miljonit tihumeetrit puitu (2005. a 1,84 milj. tm)  keskmise hinnaga 500 krooni tihumeeter (2005.a 528 kr/tm). Metsamaterjali müügimaht suurenes 0,13 milj tm võrra. Müügimahust moodustas 70,2 % uuendusraietest, 19,7 % harvendusraietest ja 10,1 % sanitaarraietest varutud puit.

Kokku müüs RMK 2006. aastal 2,1 miljonit tihumeetrit kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali (2005. 2,0 milj. tm) ehk 23 400 tm võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Uuendusraiete raieõiguse ja uuendusraietel ülestöötatud metsamaterjali müügist saadult tulult arvestab RMK 26 % riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks. 2006. aasta jooksul on uuendusraiete müügilt arvestatud metsatulu 199,2 miljonit krooni (2005. a 178 milj kr).

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 676 7572
E-post jaanus.laas@rmk.ee