NEPCon / Smartwoodi poolt läbi viidud erakorralise FSC auditi tulemused 07.12

NEPCon / SmartWood viis 12.-13. novembril läbi erakorralise FSC auditi Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK). Auditi eesmärk oli hinnata RMK metsamajandusliku tegevuse vastavust FSC standardi kriteeriumitele, mis on seotud raiete planeerimise ja tegelike raiemahtudega. Auditi viis läbi pikaajalise rahvusvahelise kogemusega audiitor Flemming Sehested Taanist.

Erakorralise auditi vajadus kerkis esile seoses hiljuti avaldatud Riigikontrolli auditi aruandega, milles esitati RMK tegevuse suhtes etteheiteid, millest osa on seotud ka FSC metsamajandamise standardiga. Auditi aluseks oli SmartWoodi ajutine metsamajandamise standard Eestis.

Auditi käigus keskenduti standardi kriteeriumitele 5.6; 7.1; 8.2 ja 8.4. Nimetatud standard on avalikult kättesaadav NEPConi kodulehel (dokumentide sektsioonis).Auditil hindas audiitor vastavust kehtivale FSC standardile RMK poolt auditi ajal esitatud info põhjal ning arvestades rahvusvaheliselt rakendatud FSC sertifitseerimise põhimõtteid.

Auditi tulemusena kehtestati RMK-le üks väiksem parandusnõue, mis on seotud tegelike raiemahtude seirega võrreldes kavandatud ja maksimaalselt lubatud raiemahtudega. Kuigi RMK-s on olemas info kavandatud ja tegelike raiemahtude kohta, selgus auditi tulemusena, et RMK-s puudub süsteem objektiivsete dokumenteeritud tõendite alusel kontrollida tegelike raiemahtude vastavust kavandatud raiemahtudele. Seetõttu ei olnud auditi ajal ka võimalik dokumenteeritud info alusel hinnata, et raiemahud ei ületaks jätkusuutlikku taset.

Lisaks tõstatas audiitor ühe soovituse mis puudutab riikliku statistika jaoks esitatud raiemahtude saamise metoodika selgitamist avalikkusele. RMK poolt müüdud koguste mahud ja raiemahud on mõnevõrra erinevad tulenevalt erinevast mõõtmismetoodikast.

Erakorralise auditi aruande avalik kokkuvõte ja varasemate auditite aruannete avalikud kokkuvõtted on alla laaditavad FSC poolt akrediteeritud sertifitseerija Rainforest Alliance’i SmartWoodi programmi kodulehel
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/stateforestmanagement_randomaudit_pubsum07est2.pdf


Lisainfo:

Hando Hain
NEPCon OÜ juhataja
telefon: 56 679 888
e-post: hh@nepcon.net
www.nepcon.net