RMK nõukogu kinnitas RMK 2008. aasta eelarve 05.12

30. novembril kinnitas nõukogu RMK 2008. a eelarve, mille kogutulud on 1 955 miljonit krooni. Riigieelarvesse on kavandatud metsatuluna kanda 275 miljonit krooni, mis on 71% enam kui 2007. a eelarves. 2008. a eeldatav kasum on 374 miljonit krooni ja tegevuskulud 1 306 miljonit krooni.

Eelarve on koostatud lähtuvalt RMK arengukavast aastateks 2007-2010. Kõigil RMK põhitegevusaladel – metsa majandamine, metsauuendusmaterjali tootmine ja igaüheõigusel tugineva metsakasutuse tagamine – kavandatakse tööde mahtude olulist tõstmist.

Metsakasvatustööde osas suurenevad tehtavate tööde mahud erinevatel tööliikidel kuni 40%. Uut metsa rajatakse 5 000 hektarit (+5%), metsanoorendikke hooldatakse 12 900 ha (+10%), harvendusraieid teostatakse 11 200 ha (+5%). Jõustunud metsaseaduse muudatustest tulenevalt kasvab ka 2008. aastal raiutava puidu kogus – 2 348 000 tihumeetrit (+12%). Metsaparandusse investeerib RMK 2008. aastal 100 miljonit krooni.

Metsauuendusmaterjali tootmisel kindlustatakse riigimetsa kasvavatest vajadustest lähtuv metsataimede kogus. Tootmine kontsentreeritakse, toodangu omahinda vähendatakse ning parandatakse seemnete ja taimede kvaliteeti. Riigi metsaseemnete reservi hoidmiseks tehakse vajalikud investeeringud käbikuivatitesse ja seemnehoidlatesse.

Igaüheõigusel tugineva metsakasutusega seonduvad kulutused suurenevad 30%. Luuakse juurde looduses liikumise võimalusi ning parandatakse olemasolevate matkaradade ja laagrikohtade kvaliteeti, jätkatakse elanikkonna loodusteadlikkuse tõstmist. Üheks 2008. a suuremaks projektiks on Oandu (Lääne-Virumaa) looduskeskuse avamine.

„Ei saa normaalseks pidada olukorda, kus riigimetsast raiutavast puidust ligi veerand kõlbab ainult kütteks. Metsakasvatuslikud tööd peavad olema tehtud vajalikus mahus ja õigel ajal,“ selgitas RMK 2008. a eelarve prioriteete nõukogu esimees Ülle Rajasalu. „Riigimets peab looma elanikkonnale võimalused kõiki metsaga seotud hüvesid kasutada. Sellepärast oleme otsustanud suurendada metsas puhkamise võimalusi ja tahame seeläbi inimesi ka loodusest enam hoolima panna.“

Nõukogu poolt kinnitatud eelarvekavas tõuseb RMK töötajate palk 2008. a 15%. „RMK on seadnud tulevaks aastaks kõrged eesmärgid ning nende täitmiseks tuleb kõigil töötajatel kõvasti pingutada. Seepärast peab ka palk olema korralik,“ kinnitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
511 7319
ylle.rajasalu@tallinnlv.ee


Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
528 1299
aigar.kallas@rmk.ee