RMK müügitulu ületas miljardi piiri 25.01

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2005. aasta müügitulu oli esialgsetel auditeerimata andmetel 1118  miljonit krooni ehk 140 miljonit krooni (14,3 %) enam kui 2004. aastal. Valdava osa tuludest teenis RMK kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist (92%). RMK tulu muudest tegevustest oli 2005. aastal 83 miljonit krooni.

“2005. aasta oli metsasektori jaoks keeruline,” ütles RMK peadirektor Ülo Viilup.  “Jaanuaritormi kahjustusteks metsas hinnati üle 1,1 miljoni tihumeetri (sellest ca 0,6 milj. tm riigimetsas), lisaks üleujutatud teed ja külmumata pinnas. Ulatuslike tormikahjustuste likvideerimiseks tuli kiiresti muuta raienimekirju. Muutus raiete struktuur, lage- ja harvendusraied asendusid sanitaarraietega. Ulatuslike tormikahjustuste tõttu Rootsis ja Lätis vähenes oluliselt nõudlus  paberipuidu järele. Suve alguses järgnes Soome paberitööstuse lokaut. Saetööstustel puudus võimalus hakkepuidu ekspordiks, see kuhjus  laoplatsidele. Kõik see kokku tingis puiduturul hoopis uue olukorra.”

2005. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 239 tuhat tihumeetrit puitu (2004. a 360 000 tm) 65,6 miljoni krooni väärtuses (2004. a 101,1 milj. kr eest)  keskmise hinnaga 275 (2004. a 278) krooni tihumeeter. Sanitaarraiete raieõiguse müük moodustas sellest ligikaudu 25 %. Müügimaht vähenes eelmise aastaga võrreldes 121 000 tm. “Kasvava metsa raieõiguse müügi vähenemine on ühelt poolt tingitud RMK arengukavaga kinnitatud strateegiast, kuid teiselt poolt jäi novembris-detsembris toimunud enampakkumistel ca 30 000 tm uuendusraiete puitu müümata ostuhuvi puudumise tõttu,” ütles Ülo Viilup.

Metsamaterjalina müüs RMK 2005. aastal 1,84 miljonit tihumeetrit puitu (2004. a 1,75 milj. tm) 965,5 miljoni krooni väärtuses (2004. a 817,5 milj. kr eest), keskmise hinnaga 528 krooni tihumeeter (2004.a 466 kr/tm). Metsamaterjali müügimaht suurenes 90 000 tm võrra. Müügimahust moodustas 62 % uuendusraietest, 15 % harvendusraietest ja 23 % sanitaarraietest varutud puit. “Esimesel poolaastal püsis metsamaterjali müügihind tänu varem sõlmitud lepingutele kõrgemal tasemel, kuid tulenevalt nõudluse vähenemisest langes puidu, eriti paberipuidu, hind teisel poolaastal oluliselt,” ütles Ülo Viilup.

Kokku müüs RMK 2005. aastal 2,079 miljonit tihumeetrit kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali (2004. a 2,114 milj. tm) ehk 35 000 tm võrra vähem kui eelmisel aastal.

Uuendusraiete raieõiguse ja uuendusraietel ülestöötatud metsamaterjali müügist saadult tulult arvestab RMK 26 % riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks. 2005. aasta jooksul on uuendusraiete müügilt arvestatud metsatulu 178,1 miljonit krooni (2004. a 178,8 milj kr). “Metsatulu vähenemine on põhjustatud tormikahjustustest tingitud raiete struktuuri muutumisest, oluliselt vähenes uuendusraiete ja suurenes sanitaaarraiete maht,” ütles Ülo Viilup.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

     
Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 628 1500
E-post jaanus.laas@rmk.ee