RMK majandatava metsa väärtus on 28 miljardit krooni 15.03

2005. aasta lõpu  seisuga on RMK majandatavate metsade väärtus bioloogilise varana esialgsetel auditeerimata andmetel  27,86 miljardit krooni. Aastaga on selle väärtus suure­nenud 1,28 miljardi krooni võrra (4,8 %). Väärtuse suure­nemine on tingitud metsamaterjali, põhiliselt saepalgi ja küttepuidu, keskmise müügihinna tõusust.

Tulundusmetsade pindala on riigimetsades 543 000 ha (66,6 %  üldpindalast). Neis toimub põhiline osa majandustegevusest. Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ 7) nõuetele hinnataksegi bioloogilise varana ainult kasutatava puidu väärtust.

Mittemajandatava kasvava metsa tagavara on aastaga suurenenud 24,2 mil­jonilt tihumeetrilt 28,7 miljoni tihumeetrini  ehk 18,6 % võrra.  “Mittemajandatavate metsade maht on suurenenud eelkõige uute kaitsealade kaitse-eeskirjade kinnitamisest, vööndite majandusrezhiimide täpsustamisest ja liikide kaitsekorralduskavade kinnitamisest tulenevalt”, ütles RMK peadirektor Ülo Viilup.

RMK valduses oleva metsamaa kogupindala on 816 000 hektarit. Rangelt kaitstavad hoiumetsad moodustavad sellest praeguseks 120 000 ha (14,7 % metsamaast) ja kaitsemetsad 153 000 ha (18,7 %).

RMK majandatava riigimetsa bioloogilise vara hindab RMK, kuid vara väärtus kajastatakse Keskkonnaministeeriumi bilansis.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuen­damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.
 


Lisainfo:
Ülo Viilup
RMK peadirektor
Telefon 676 7500