RMK hakkab avalikkust suurematest metsatöödest teavitama 09.02

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) paigaldas kohalikesse omavalitsustesse RMK majandatava riigimetsa paiknemist kirjeldavad kaardid ning avalikustas kodulehel uuendusraieid, kuivendussüsteemide rekonstrueerimist ja teedeehitust puudutava info.

RMK kodulehel www.rmk.ee on metskondade tutvustuste all kõigi kavandatavate uuendusraiete nimekirjad. Samuti avalikustatakse seal info kuivendussüsteemide rekonstrueerimise ja teedeehituse kohta, enne kui töödega algust tehakse.

Kohalikesse omavalitsustesse paigaldatud kaartidel on välja toodud RMK majandatava riigimetsa kvartalite asukohad ja metskondade kontaktid, kes konkreetsel maa-alal metsa majandavad. “Huvi korral saavad inimesed metsatöid käsitleva täiendava info saamiseks pöörduda metskonda,” lausus RMK metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuen­damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK haldab keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaid maid üldpindalaga 1,063 miljonit hektarit, millest metsamaa moodustab 830 000 hektarit ehk ca 40% kogu Eesti metsamaast.

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Telefon 676 7520
E-post toomas.vaat@rmk.ee