Valmis riigimetsa kuivendusstrateegia 05.10

RMK nõukogu kiitis 3. oktoobri koosolekul heaks riigimetsa kuivendusstrateegia. Strateegia määratleb üldised põhimõtted, RMK seadusejärgsed kohustused ja reeglid, mille järgi riigimetsa kuivendussüsteemide majandamine edaspidi toimub.

„Strateegias kinnitatud põhimõtete järgi uusi kuivendussüsteeme tulundusmetsadesse reeglina ei rajata, piirdutakse vaid vanade korrashoiuga ,” ütles RMK metsamajanduse direktori asetäitja Jaan Schults. „Erinevat tüüpi kaitsemetsades ei korrastata ka vanu kuivendussüsteeme, kui seda keelab kaitsekorralduskava. Samuti viiakse enne iga suuremat renoveerimisprojekti läbi põhjalik keskkonnariskide analüüs, et minimeerida kuivenduse võimalik negatiivne mõju loodusele.”

Lisaks RMK spetsialistidele kaasati strateegia loomisse ka Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Metsatööstuse Liidu, erametsaomanike, keskkonnaaudiitorite ja keskkonnakaitseühenduste esindajad.

„Kindlasti on väljatöötatud dokument tänase aja ja arusaamade peegeldus ning kuulub aja muutudes täiendamisele ja parandamisele,” selgitas RMK peadirektor Ülo Viilup. „Tahame tänada kõiki, kes selle valmimiseks oma panuse andsid ja loodame, et nad ka edaspidi strateegia uuendamises aktiivselt osalevad.”

Eesti metsades on kuivendussüsteeme enam kui 550 000 hektaril. Riigimetsas asub neist                 460 000  hektarit. 

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Täies mahus saab kuivendusstrateegiaga tutvuda RMK kodulehel /pages.php3/01330703

Lisainfo:

Jaan Schults
RMK metsamajanduse direktori asetäitja
676 7523