RMK uus nõukogu valis esimehe ja kinnitas aastaaruande 29.04

Vabariigi Valitsuse 22. aprilli korraldusega ametisse määratud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) uus nõukogu pidas 28. aprillil esimese koosoleku. Nõukogu esimeheks valiti tagasi Andres Onemar.

Andres Onemar oli RMK peadirektor alates selle loomisest 1999. aasta jaanuaris kuni 2002. aasta  kevadeni, mil ta valiti RMK nõukogu esimeheks. Igapäevaselt töötab Andres Onemar praegu Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktorina.

Uus nõukogu määrati ametisse korraliselt, seoses eelmise nõukogu volituste tähtaja lõppemisega. RMK nõukogu määratakse ametisse kolmeks aastaks.

Nõukogu esimehe asetäitjaks valiti EPMÜ professor ja Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes. “Urmas Tartese valimisel saigi määravaks see, et tegemist on hinnatud spetsialisti ja tunnustatud teadlasega,” ütles nõukogu vastne esimees Andres Onemar.

Nõukogu auditikomitee esimeheks valiti Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsler Olav Etverk. Liikmeteks said Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja kohusetäitja Ivar Sikk ja nõukogu esimees Andres Onemar.

Lisaks eelnevatele kuuluvad uude nõukogusse veel TTÜ dotsent Kostel Gerndorf, keskkonnaministri nõunik Karel Rüütli, Riigikogu liikmed Küllo Arjakas ja Rein Randver ning keskkonnaminister Villu Reiljan. Kolm viimast olid ka RMK eelmise nõukogu koosseisus.

“Käesoleva koosoleku põhjal tundub, et kõik nõukogu liikmed on huvitatud RMK stabiilsest arengust,” ütles Andres Onemar esimest istungit kokku võttes. “Arengukavale keskendutakse järgmisel koosolekul juulis ja keegi liikmetest ei avaldanud soovi RMK põhieesmärke muutma hakata.”

Uus nõukogu kinnitas ka RMK 2004. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Vastavalt auditeeritud majandustulemustele oli RMK käive 978 miljonit krooni, mis on 3% enam kui 2003. aastal. Riigieelarvesse kanti metsatulult 178,6 miljonit krooni (4% enam kui 2003. aastal), maamaksu tasuti 57,1 miljonit krooni. RMK 2004. aasta kasum oli 95 miljonit krooni. 

RMK investeeringud kasvasid 2003. aastaga võrreldes 82,1 miljonilt kroonilt 123,0 miljonile kroonile. Suurimad investeeringud tehti metsamaaparandusse (43,1 mlj.; 2003.a. 32,5 mlj.) ja infotehnoloogiasse (21,9 mlj.; 2003.a. 13,9 mlj.) Igaüheõigusega seotud objekte rajati 4,5 miljoni krooni ulatuses. Intressikulude vähendamiseks lõpetati kõik kasutus- ja kapitalirendilepingud, väljaostetud varade väärtus oli 22,1 miljonit krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on umbes 40% Eesti metsadest.


Lisainfo:
Andres Onemar, RMK nõukogu esimees (kommentaarid)
tel 504 4331

Jaanus Laas, RMK finantsdirektor (2004.a. majandusaasta aruanne)
tel 628 1572, 508 8744
e-post jaanus.laas@rmk.ee

Marko Kadanik, RMK meediasuhete juht (andmed, statistika, muu tugi)
tel 628 1595, 503 1633
e-post marko.kadanik@rmk.ee