RMK 2004. aasta müügitulu oli esialgsetel auditeerimata andmetel 978 miljonit krooni 25.02

Riigmetsa Majandamise Keskus (RMK) 2004. aasta müügitulu oli esialgsetel auditeerimata andmetel 978 miljonit krooni, mis moodustab 104% aastaeelarvesse planeeritud tuludest ning on 28 miljonit krooni enam kui 2003. aastal.

RMK peadirektor Ülo Viilup ütles, et ettevõtte 2004. aasta tulemustega võib igati rahule jääda. “RMK jätkas lõppenud aastal stabiilset arengut. Meie müügitulude kasvule aitas eelkõige kaasa metsamaterjali oodatust suurem hinnatõus,” märkis ta.

Valdava osa tuludest teenis RMK 2004. aastal kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist (94%). RMK tulu muudest tegevustest oli 60 miljonit krooni. 2004. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 360 tuhat tihumeetrit puitu 100,1 miljoni krooni väärtuses (keskmine hind 278 kr/tm) ja metsamaterjalina 1,8 miljonit tihumeetrit puitu 817,5 miljoni krooni väärtuses (keskmise hind 466 kr/tm).

Kokku müüs RMK 2004. aastal 2,1 miljonit tihumeetrit kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali, mis moodustas 93% eeldatavast 2004. aasta müügimahust (2,3 miljonit tihumeetrit). Müügi vähenemise peamisteks põhjusteks olid 2004. aastaks kavandatud väiksemad raiemahud (võrreldes 2003. aastaga ligi 9% vähem), 2004. aastaks kinnitatud arvestuslangi suurus, raiete peatamine Natura 2000 eelvalikualadel ja äärmiselt ebasoodsad metsa ülestöötamise tingimused 2004. aasta sügistalvel.

2004. aastal on RMK metsadest müüdava kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali hind oluliselt kasvanud. Võrreldes 2003. aasta müügitulemustega on keskmine hind suurenenud uuendusraiete raieõiguse müügil 263 kroonilt 310 kroonini tihumeetri kohta (kasv 17,9%) ja metsamaterjali müügil 400 kroonilt 464 kroonini tihumeetri kohta (kasv 16%). Puiduhinna kasv on tingitud jätkuvast nõudlusest metsamaterjali osas ning ettevõtete konkurentsi suurenemisest.

Uuendusraiete raieõiguse ja uuendusraietel ülestöötatud metsamaterjali müügist saadud tulult arvestab RMK riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks 26%. 2004. aasta jooksul on uuendusraiete müügilt arvestatud metsatulu 178,8 miljonit krooni.

2004. aastal rajas RMK külvi ja istutamise teel uut metsa 4837 hektarile, täiendas varasemate aastate metsakultuure 1662 hektaril, hooldas metsakultuure kokku 12 120 ha ja tegi noorendike hooldamiseks valgustusraiet 10 495 ha.

2003. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 594 tuhat tihumeetrit puitu ja metsamaterjalina 1,9 miljonit tihumeetri puitu, kokku 2490 miljonit tihumeetrit ehk 376 tuhande tihumeetri (15,1%) võrra rohkem kui 2004. aastal.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Jaanus Laas, RMK finantsdirektor
telefon 628 1572
e-post jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee