RMK hakkab erastamisele määratud metsi inventeerima 17.03

RMK pöördus eelmisel nädalal kirjaliku infosooviga kõigi kohalike omavalitsuste poole, et nende kaasabil välja selgitada erastamisele määratud metsade ulatus, asukoht ning seisukord üle Eesti.

Vastavalt keskkonnaministri 21. jaanuari 2003 määrusele on RMK-le seatud kohustuseks metsade majandamise korraldamine erastamisele määratud metsas, millele ei ole esitatud maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotlust. RMK on erastamisele määratud metsade majandajaks kuni nende võõrandamiseni.

“Määrusest tulenevalt on RMK-le pandud ülesanded, mille täitmine ei ole võimalik ilma kohalike omavalitsuste igakülgse kaasabita,” ütles RMK peadirektor Aigar Kallas. “Omavalitsused omavat ülevaadet selliste maade paiknemise ning õigusliku staatuse kohta. RMK soovib alustada metsade inventeerimisega selle aasta maikuus.”

RMK tegevus lähtub Eesti metsanduse arengukavast aastani 2010, mis toob ühe olulise eesmärgina esile erastamisele määratud metsamaade sihipärase kasutamise. “RMK analüüsib metsa inventeerimise käigus kogutud andmeid ning teeb kohalikele omavalitsustele ka omapoolsed ettepanekud erinevate maaüksuste võimaliku riigi omandisse jätmise kohta,” lisas Aigar Kallas. “See on vajalik selleks, et pikemas perspektiivis tagada riigile kõrge loodusväärtusega maade säilimine ning riigimetsa optimaalne majandamine.”

Esialgu on erastamisele määratud maal asuvate metsade majandamise sisuks eelkõige edasilükkamatud ülesanded nagu side- ja elektriliinitrasside ning teeservade puhastamine, tormi- ja muude looduskahjustuste likvideerimine. Inventeerimise järgselt alustatakse ka tavapäraste metsamajanduslike tööde tegemist.

RMK on koostöös Torma vallaga Jõgevamaal ja Vasalemma vallaga Harjumaal käivitanud pilootprojekti, et selgitada erastamisele määratud maade kohta käivate andmete kvaliteeti ning info töötlemise võimalusi. Projekti tulemused, mis võimaldavad edasisi tegevusi paremini planeerida, selguvad aprilli alguses.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Villy Sudemäe
RMK kinnisvaradirektor
Tel (0) 628 1535, 050 35 139
E-post villy.sudemae@rmk.ee
www.rmk.ee


 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011