RMK rakendab kevadsuviste raiete strateegiat 15.04

Käesoleval aastal rakendab RMK kevadsuviste raiete strateegiat, millega RMK soovib saavutada tasakaalu metsamajanduse äriliste ja keskkonnakaitseliste eesmärkide vahel. Suurem tähelepanu on pööratud ajavahemikule 15. aprillist 15. juunini, kui riigimetsa raietööd paljudes metsa kasvukohatüüpides peatatakse.

Lähtudes RMK raietööde keskmisest pindalast aastatel 1999-2002 võib strateegia rakendamine kaasa tuua raiepindala 10-kordse vähenemise kevadisel kahekuulisel perioodil. Nelja aasta keskmine raiete pindala sellel perioodil on olnud ligi 2500 hektarit, millest 10% moodustavad metsad, kus raieid strateegia kohaselt ei piirata.

Tuginedes senistele raiemahtudele riigimetsas saab strateegia rakendamisel luua ilma häirimata pesitsemisvõimalusi täiendavalt 5000 linnupaarile. Raietööde piiramine nõuab asendustöö leidmist hinnanguliselt 300-le inimesele.

“RMK pakub sotsiaalmajandusliku kahju vältimiseks oma töötajatele ja töövõtjatele võimalust sellel perioodil teha teisi metsamajanduslikke töid, näiteks noorendike hooldamine, metsasihtide puhastamine ja metsaistutustööd,” ütles RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi.

“Kindlasti jätkame kõigi partneritega kevadsuviste raiete teemal diskussiooni aasta teisel poolel, et üheskoos objektiivselt hinnata, kas strateegia rakendumine aitas püstitatud eesmärke saavutada ning millised olid kaasnevad mõjud,” märkis Ulvar Kaubi. “RMK kindlustab täpse jälgimismehhanismi nii keskkonnakaitseliste, kui ka majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hindamiseks. Saadud tulemustele tuginedes kevadsuviste raiete strateegiat ka täiustatakse,” lisas Ulvar Kaubi.

Kevadsuviste raiete strateegia suunab RMK majandustegevust selliselt, et oleks senisest enam tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik. Strateegia täistekstiga saab tutvuda RMK koduleheküljel aadressil www.rmk.ee/kevadsuvised.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse turundusjuht
Telefon 051 37 042

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011