Riigimetsas raiuti mullu 2,7 miljonit tihumeetrit puitu, mis on sama palju kui kahel eelneval aastal 07.05

RMK nõukogu kinnitas eelmisel nädalal RMK 2000. aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt oli netokäive 791,2 miljonit krooni. Vastavalt metsaseadusele kanti sellest riigieelarvesse 146 miljonit krooni metsatulu ning maamaksu tasuti 50 miljonit krooni. Pärast nende summade tasumist kujunes RMK kasumiks 80,9 miljonit krooni, mis on üle 3 korra rohkem kui 1999. aastal.

"RMK eelistab müüa ülestöötatud metsamaterjali otse puidutöötlejatele, mitte kasvava metsa raieõigust vahendajatele, sellest tuleneb ka käibe ja kasumi kasv," ütles RMK peadirektor Andres Onemar. Ta lisas, et metsast saadava tulu suurendamine samade raiemahtude säilides vastab Eesti metsapoliitikas, metsaseaduses ja RMK tegevuskavas fikseeritud eesmärgile majandada metsa efektiivselt ja säästlikult.

2000. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigust 147 miljoni krooni eest (ligi miljon tihumeetrit) keskmise hinnaga 151 krooni tihumeeter. Raieliigiti jagunes kasvava metsa raieõiguse müük: 76% uuendusraied ja 24% hooldusraied. Võrreldes 1999. aastaga müüdi kasvavat metsa 15 protsenti vähem.

Ümarmaterjali müüdi eelmisel aastal 1,6 miljonit tihumeetrit 598 miljoni krooni väärtuses, keskmise hinnaga 354 krooni tihumeeter. Kogusest 31% oli kvaliteetne saepalk, 45% paberipuit, 18% kütte- ja tehnoloogiline puit ning 6% muud sortimendid.

Metsale suunatud kulutused ja investeeringud on võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra suurenenud. Möödunud aastal kulutas RMK 20,9 miljonit krooni metsateede ja kuivendussüsteemide hooldamiseks, teedeehitusse ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimisse investeeriti 19,5 miljonit krooni. Looduskaitsetöödeks ja igaüheõiguse objektide rajamiseks kulutati 9,5 miljonit krooni. Metsauuendustöid tehti 7179 hektaril ning selleks kulus 26,6 miljonit krooni. Metsakaitse- ja metsavalvekulud olid 8,8 miljonit ning istutusmaterjali kasvatuskulud 11,5 miljonit krooni.

Samas on RMK halduskulud jäänud samaks võrreldes eelmise aastaga, moodustades kogukuludest 117,7 miljonit krooni ehk 17%.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

RMK-s töötab 1. jaanuari seisuga 1658 inimest. Tallinnas asuva peakontoriga organisatsioon jaguneb 3 puhkemajanduse ning 5 metsamajanduse regiooniks, otsene metsade majandamise funktsioon on 74 metskonnal. Puhkemajanduse osakond juhib Sagadis ja Räpinas paiknevate koolituskeskuste tegevust ning Tartus paiknev taimlamajanduse osakond 2 puukooli ja 57 taimla tööd.

RMK netokäive 1999. aastal oli 728,2 miljonit krooni, riigieelarvesse maksti metsatulu 149,3 miljonit krooni, maamaksu tasuti 50 miljonit krooni, halduskulud olid 117 miljonit krooni ning kasumiks kujunes 24,2 miljonit krooni.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK peadirektor
Tel. (0) 628 1500, 050 44 331

Pressiteate koostas:
Mari-Liis Mälberg
RMK kommunikatsioonispetsialist
Tel. (0) 628 1595, 051 45 954
E-post mari-liis.malberg@rmk.ee