Täna algab kahenädalane heakorrakampaania 02.10

Täna algab mittetulundusühingu Timur ja riigimetsa majandaja RMK korraldusel kaks nädalat kestev üleriigiline metsaaluste heakorrakampaania "Mets puhtaks", mille eesmärk on tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ja kutsuda kõiki üles hoidma metsad puhtana. Heakorrakampaania raames toimub laupäeval, 6. oktoobril suur üle-eestiline metsaaluste koristusaktsioon.

2.-14. oktoobrini kestev üleriigiline metsaaluste heakorra- ja koristuskampaania "Mets puhtaks" kulmineerub laupäeval, 6. oktoobril, mil üle-eestilisest koristusaktsioonist võtab osa rohkem kui 700 vabatahtlikku. Aktsioon algab laupäeval kell 10 ja neljatunnise koristustöö käigus puhastatakse metsaaluseid Lääne- ja Põhja-Eesti asulalähedastes metsades. Kell 11 korraldavad kõik aktsioonist osavõtjad üle Eesti üheminutilise protestiseisaku, et väljendada avalikult hukkamõistu kõikide potentsiaalsete metsareostajate suhtes.

Kampaania "Mets puhtaks" projektijuht Meelis Muhu ütles, et mittetulundusühing Timur soovib esmakordselt toimuva kampaaniaga juhtida avalikkuse tähelepanu inimeste hoolimatule suhtumisele metsaaluste reostamisel. "Tahame tõsta elanike keskkonnateadlikkust ja koputada inimeste südametunnistusele, et mets on meie kõigi vara ning hindamatu loodusressurss, mille saastamisel hävitame enda elukeskkonda," märkis Muhu. Kampaania on suunatud kõigile metsa kasutajatele ning koristuspäeval osalevad vabatahtlikud kooliõpilased ja täiskasvanud erinevatest organisatsioonidest.

RMK metsamajanduse direktori Tiit Timbergi sõnul on inimeste loodusteadlikkuse tõstmine organisatsiooni tegevuse üks eesmärke ja seetõttu otsustas RMK kampaaniat "Mets puhtaks" toetada. "Oma igapäevases töös kohtame tihti, et pärast metsaaluste regulaarset puhastamist on juba mõne aja pärast samas kohas uus prügihunnik, mille tekkimisele aitab inimeste hoolimatuse kõrval kaasa ka nõrk seadusandlik järelevalve ja omavalitsuste tegematajätmised," lausus Timberg. "Inimeste loodushoidlikku käitumist tuleb pidevalt kasvatada, samuti peaks tõhustama jäätmekäitlusalast järelevalvet riigi tasandil."

Jäätmeprobleemi tagajärgede likvideerimiseks riigimetsas on RMK sunnitud 2001. aastal kulutama miljon krooni. Eriti suure reostuskoormuse all kannatavad Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaa metsad, kuid reostusprobleem on terav enamiku suurte linnade ümbruse metsades. RMK arvestuste kohaselt tuleb sel aastal riigimetsast koristada, sorteerida ja prügilatesse transportida ca 500-700 tonni jäätmeid. Hinnanguliselt toodab üks inimene aastas keskmiselt 519 kg prügi. Metsade koristustöö muudab komplitseerituks ja kulukaks eelkõige reostuse hajutatus.

Väikeprügilate sulgemised ja pidev jäätmekäitlushindade tõus soodustab prügi omavolilist ladestamist ja võib viia olukorrani, kus metsaaluste heakord veelgi halveneb. Olukorra ennetamiseks ja vältimiseks on MTÜ Timur hinnangul vaja aktiviseerida keskkonnaorganisatsioonide koostööd elanikkonna ja omavalitsustega.

Mittetulundusühing Timur alustas aktiivset tegevust 2000. aasta jaanuaris ning koondab enda alla isikuid, kes tahavad tegutseda kodanikuühiskonnas ja püüavad läbi oma tegevuse ühiskonda arendada. Ülevabariigiline metsaaluste heakorra- ja koristuskampaania "Mets puhtaks" jätkab MTÜ Timur poolt ellu kutsutud kampaania "Tee puhtaks" ideed, mille kohaselt on vaja ühiskonnaliikmete keskkonnateadlikkuse tõstmiseks leida erinevad vorme ja meetodeid. "Mets puhtaks" kampaaniat toetavad riigimetsa majandaja RMK, AS Trio ja Eesti Televisoon.

Kahenädalase kampaania käigus jagatakse inimestele informatsiooni metsade ja metsaaluse heakorra kohta, räägitakse laiemalt jäätmekäitluse probleemidest ja võimalikest lahendustest. Kasumit mitte taotleva kampaaniat "Mets puhtaks" eesmärk on elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine, metsa sattuva prügi hulga vähendamine, kaasaaitamine metsaaluste koristamisele ja vabatahtlike liikumise propageerimine.

Kampaania "Mets puhtaks" üks korraldajaid riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.


Lisainfo:
Meelis Muhu, MTÜ Timur projektijuht
telefon (050) 78 163
www.timur.ee/mets_puhtaks

Tiit Timberg, RMK metsamajanduse direktor
telefon (0) 628 1586, (050) 45 761
www.rmk.ee