Metskondade ühendamine säästab miljoneid 29.02

Riigimetsa Majandamise Keskus jätkab tänavu struktuuri optimeerimist, liites efektiivsuse nimel lähedal asuvate kontoritega või väikese töömahuga metskonnad. Muudatused võimaldavad kokku hoida miljoneid kroone aastas.

"Tänavu jätkuv metskondade ühendamine toimub vastavalt meie tegevuskavale, mis näeb ette metskondade tegevuse optimeerimise nende osalise geograafilise liitmise ja funktsioonide ümberjagamise kaudu," selgitas Riigimetsa Majandamise Keskuse arendusdirektor Erik Kosenkranius. "Oma tegevuses lähtume üldriiklikest arengueesmärkidest efektiivistada riigi haldusteenust ning vähendada halduskulude osakaalu majanduses," lisas Kosenkranius.

Väikese töömahuga metskondade ühendamine võimaldab efektiivsemalt kasutada tööjõudu ning vähendada majandus-, transpordi- ja kontorikulusid. Samuti hoitakse kokku renoveerimiselt, sest osa ühendatavate metskondade kontoreid asub väga kulukat renoveerimist nõudvates hoonetes, mis nüüd müüakse maha.

Arvestades üle 6 miljoni krooni koondamistasusid ja teisi muudatustega seotud kulutusi, annavad tänavu plaanitavad muudatused esimesel aastal kokkuhoidu üle 13 miljoni krooni, sh. kokkuhoid renoveerimiselt ja tulu vabanevate kontorite müügist. Edaspidi ulatub iga-aastane kokkuhoid 6-7 miljoni kroonini, arvestamata majanduslikku efekti, mis tuleneb metskondade mastaapsusest ja kompaktsusest, töökeskkonna paranemisest ja võimalustest töötajaid paremini motiveerida.

Praegu on Eestis 92 metskonda. Tänavu 1. aprillil liidetakse teiste metskondadega või ühendatakse uuteks metskondadeks 12 metskonda. 1. juulil planeeritakse ühendada veel 6 metskonda ning 2000. aasta lõpuks on Eestis 74 metskonda.

Muudatused puudutavad eelkõige metskondade administratsiooni. Tööleping lõpetatakse tänavu kokku 56 inimesega (osa saadetakse ka pensionile). Kuna metsatööde maht säilib, siis tööliste arv ei vähene. Riigimetsa Majandamise Keskuses töötab üle Eesti kokku 1840 inimest ning efektiivse majandamise nimel on personali hulk viimastel aastatel vähenenud. Töölt lahkunud töölisi on pidevalt koolitatud eesmärgiga kasutada neid edaspidi alltöövõtjatena sama töö tegemiseks.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. Keskus korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on keskuse ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Eesti metsadest ligikaudu 45% ehk 1,1 miljonit hektarit on riigimets. Riigimetsaressursi üldtagavara on umbes 130 miljonit tihumeetrit ja aastane juurdekasv 4 miljonit tihumeetrit. Metsade hooldamise, uuendamise ja puiduvarumise eesmärgil raiutakse riigimetsas aastas 3 miljonit tihumeetrit puitu.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee