RMK parima magistritöö preemia saab Teet Paju 18.06

RMK annab täna Eesti Maaülikooli magistrandile Teet Pajule üle 700-eurose preemia parima metsakasvatusliku magistritöö eest. Magistritöö uuris, millisel määral mõjutab metsade majandamine metsiste arvukust ning kas sel on seos metsas teostatavate raiete või metsade majandamata jätmisega.

“RMK tõstab traditsiooniliselt esile Maaülikooli parima metsakasvatusliku magistritöö,“ selgitas RMK juhatuse liige Tiit Timberg. Ta lisas, et metsise sisuline uurimine on RMK kui metsamajandaja jaoks väga oluline, sest senine ulatuslik metsise kaitse pole peatanud metsise arvukuse langust. „Teet Paju magistritöös pakutud seisukohad, et metsise mängude suuruse kahanemisel ei ole otsest seost raietega, olid uudsed,“ põhjendas Timberg magistritöö esiletõstmist.

Preemia antakse Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudis õppinud Teet Pajule üle tänasel lõpuaktusel. RMK annab 700-eurost parima magistritöö preemiat välja juba kolmeteistkümnendat korda.

Eesti Maaülikooli hindamiskomisjoni poolt kõrgeima hinde teeninud magistritöö eesmärk oli selgitada, kas metsise mängude alal ja selle mõju piirkonnas sooritatud raied mõjutavad metsise arvukust. Eesmärgi saavutamiseks püstitatud hüpoteesid - kas raietel ja nende pindalal on mõju mängu suuruse muutusele ning kas metsise mängu alal teostatud raietel on seos mängu suuruse muutusega – kinnitust ei leidnud. Magistritöös uuritud metsise mängud jäid enamasti kaitsealadele, kuid olid ka mõned erandid, nagu näiteks Ida-Virumaal asuv Nüri metsisemäng, mis asub majandusmetsas.

Metsise mängude analüüsist selgus, et perioodil 2000-2012 on aset leidnud mängude suuruse kahanemine kiirusega 0,6-4,9 protsenti aastas. Raiete pindala ja mängu suuruse muutuse vaheline seos ei leidnud kinnitust.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
telefon 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee

www.rmk.ee