RMK aastapreemia läheb Maaülikooli magistrandile Kaupo Valbile 19.06

Täna, 19. juunil annab RMK iga-aastase magistritöö preemia Maaülikooli magistrandile Kaupo Valbile, kelle töö käsitleb hakkpuidu kütteväärtuse näitajaid ja proovide võtmise metoodikat. RMK annab 700-eurost parima magistritöö preemiat välja juba 12. korda.

Preemiat üle andva RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul on Kaupo Valbi teemakäsitlus aktuaalne ja praktiline, sest puit on kõige suurema majandusliku potentsiaaliga biokütus nii soojusenergia kui elektri tootmiseks Eestis. “Magistritöö arendab oluliselt edasi arusaama kvaliteedinäitajatest ja mõõtmismetoodikast, mille alusel toimub hakkpuidu äri,” selgitas Timberg ja lisas, et Eestis puidu energiatootmiseks kasutamise soodustamiseks tuleb tulevikus antud valdkonda kindlasti edasi uurida. “RMK omalt poolt tahab ka edaspidi tunnustada tulevikutegijaid, kes Eesti metsanduse jaoks aktuaalseid teemasid lahendavad,” lausus Timberg.

Kaupo Valb võrdleb oma metsatööstuse erialal kaitstud magistritöös “Kütteks kasutatavate hakkpuidu proovide segamisel ja jaotamisel saadud tulemuste analüüs” AS-i Fortum Tartu elektri- ja soojuse koostootmisjaamas hakkpuidu proovide näitajaid Eesti Maaülikooli puitkütuste laboris samade proovide näitajatega. Autor soovitab oma magistritöös kasutada standardikohast hakkpuidu niiskuse määramise metoodikat, et tagada mõõtmisandmete täpsus ja usaldusväärsus.

Lisaks parima magistritöö premeerimisele on RMK asutanud kokku kolm stipendiumi metsandusliku tasemeõppe toetamiseks: igal aastal jagab RMK stipendiume kahele Maaülikooli doktorandile ja kahele magistrandile, Luua Metsanduskooli päevase õppevormi õpilased saavad samuti kandideerida RMK stipendiumile.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Tel 504 5761
E-post tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee