RMK suunab 767 000 eurot rakendusuuringuteks, oodates projektitaotlusi 16.02

Toetamaks Eesti metsade säästlikku majandamist asjakohaste rakendusuuringutega, kuulutab RMK teadusnõukogu välja projektikonkursi, kuhu oodatakse taotlusi temaatiliste rakendusuuringute läbiviimiseks järgmisel neljal aastal. Rakendusuuringute rahastamiseks nimetatud perioodi jooksul eraldatakse 766 940 eurot (12 miljonit krooni).

Erinevate teadlaste, uurimisgruppide ja RMK esindajate poolt välja pakutud teemade seast valiti hiljutisel RMK teadusnõukogu koosolekul välja 12 prioriteetset uurimisteemat, mille kohta projektitaotlusi oodatakse. “Iga uurimisteema taga on reaalne väljakutse, mis vajab lahendamist. Loodame siin Eesti teadusasutuste abile,” kommenteeris valikut RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. “Kindel soov on, et rakendusuuringute tulemused jõuavad ka praktikasse ning aitavad Eesti metsi paremini kaitsta ja majandada.”

Eelseisva taotlusvooru jaoks prioriteetseks hinnatud uurimisteemad on järgmised:

 • Eesti tingimustesse sobivate mahuvalemite leidmine kasvava metsa ja metsamaterjali mahu mõõtmiseks;
 • kaugseire rakendamine metsade inventeerimisel;
 • majanduslikult oluliste lehtpuupuistute kasvukäik, produktsioonivõime, majandamine;
 • metoodika väljatöötamine metsamajandamise (eelkõige lageraiete ja metsaparanduse) mõju hindamiseks maastikele (sotsiaalsed, majanduslikud ja ökoloogilised aspektid);
 • metsa kasvuomaduste parendamine selektsiooni teel;
 • majandatud ja looduslikes metsades esinevate häiringute võrdlev analüüs muutuva kliima tingimustes ja sobivate metsakaitseliste abinõude väljatöötamine majandatud metsade häiringukindluse tõstmiseks;
 • metsakasvatuslike tegevuste (sh metsauuenduse, hooldusraiete ja metsaparanduse) efektiivsuse hindamise metoodika;
 • metsise kaitse tulemuslikkuse hindamine ning alternatiivsete kaitsemeetmete leidmine;
 • piiranguvööndi (sh hoiualade) metsade võimalikud kaitsekorralduslikud meetmed ja  majandusmudelid;
 • raidmete ja kändude varumise keskkonnamõjude hindmine ja kogumistehnoloogiate võimalikud rakendused (kus ja kuidas);
 • rangelt kaitstavate metsade ja vääriselupaikade võrgustiku ökoloogiline funktsionaalsus;
 • uuendusraie viiside sobivuse võrdlev analüüs erinevates metsatüüpides.

Projektitaotluste vastuvõtt avatakse täna, 16. veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill 2011. Taotlused tuleb RMK teadusnõukogule esitada elektrooniliselt. Täpsem info prioriteetsete uurimisteemade kohta koos vormidega projektitaotluste esitamiseks on kättesaadav RMK kodulehel aadressil www.rmk.ee/meist/teadustegevus. Projektitaotlusi on soovitav esitada juba enne lõpptähtaja saabumist, sest siis saab teadusnõukogu nende menetlemisega varem alustada. Projektitaotluste hindamisel on üheks olulisemaks kriteeriumiks projektitaotluse teaduslik tase ning projekti täitjate teaduslik kompetents.

RMK teadusnõukogu on 2008. aastal loodud teadlaste-erialaekspertide kogu, kes nõustab RMK juhatust metsamajandusega seotud rakendusuuringute tellimisel ja hindamisel. Aastatel 2008-2011 eraldas RMK rakendusuuringute läbiviimiseks 4 miljonit krooni, selle raha eest on töös 3 rakendusuuringut.

Teadusnõukogu liikmed on Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töögrupi juht Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus, Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja professor Ülo Mander, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja professor Kalev Jõgiste ja Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna juhataja professor Hardi Tullus. Akadeemiliste ekspertide kõrval kuulub teadusnõukogusse ka kaks RMK esindajat.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitse peaspetsialist
Tel 676 7728, 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee