RMK rakendab jahinduslikul järelvalvel uuenduslikke meetmeid  15.09

Alates põdrajahi algusest15. septembril kuni jahihooaja lõpuni rakendab RMK kuues jahipiirkonnas jahipidamise järelvalvel mitut uuenduslikku abinõud. Realiseeritud jahilubadest operatiivse ülevaate saamiseks on loodud sõnumikeskus, kasutusele võetakse kütitud ulukite märgistuslipikud ning jahialadel hakkavad kontrollkäike tegema RMK metsnikud.

„RMK võtab tulemusliku omanikujärelvalve teostamiseks kasutusele eesti jahinduses uuenduslikud abinõud, mis annavad RMK-le kindlustunde, et jahimaade kasutajad tegutsevad seaduslikult ja omaniku huvisid kahjustamata. Teisalt annavad kokkulepitud ja lihtsad reeglid kindlustunde ka rentnikele jahialal edukaks toimetamiseks,“ märkis RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

Küttimise seisu operatiivseks registreerimiseks saadavad jahimehed iga jahipäeva lõpuks selleks loodud SMS- sõnumikeskusesse sõnumi tabatud suurulukite ja realiseeritud jahilubade kohta. Lisaks on jahimeestele jagatud põtrade, metssigade, hirvede ja metskitsede küttimismahu ulatuses ühekordse sulgemisvõimalusega märgistuslipikud. Selleks spetsiaalselt valmistatud lipiku peab kinnitama uluki külge koheselt peale uluki tabamist ja seda tohib eemaldada alles jahisaagi töötlemise käigus.

RMK on juba mitu jahihooaega pidanud ka elektroonilist jahilubade registrit, mis annab küttimise käigust ülevaate kuni 10-päevase viitega seoses jahilubade tagastamise tähtajaga. „Uus SMS-sõnumikeskus võimaldab nii RMK-l kui ka Keskkonnainspektsioonil saada operatiivset ülevaadet, et tulemuslikku järelevalvet teostada. Loodame, et tabatud uluki märgistuslipiku kasutamine leiab jahimeeste poolehoiu ja saab peagi heaks tavaks kogu eesti jahinduses ning tõstab kokkuvõttes ka jahinduse mainet,“ lisas Tiit Timberg.

Alates 15. septembrist kuni järgmise aasta 29. veebruarini ehk jahihooaja lõpuni teostavad RMK hallatavatel jahipiirkondades valikulisi kontrollimisi piirkonnas töötavad RMK metsnikud. Sellise lisaülesande on saanud 11 RMK metsnikku. Lisaks sellele teostavad rutiinset jahijärelevalvet Keskkonnainspektsiooni inspektorid.

RMK müüs aasta alguses avatud enampakkumiste kaudu jahimeestele käesolevaks jahihooajaks suurulukiload 6 jahipiirkonda Pärnumaal, Viljandimaal, Järvamaal, Lääne-Virumaal, Läänemaal ja Saaremaal.

Jahimeestega on sõlmitud aastased kokkulepped jahipidamiseks 30 jahialal pindalaga kokku 118 000 hektarit. Kokku kavatsetakse neil jahialadel sellel jahihooajal küttida 185 põtra, 347 metssiga, 26 hirve ja 77 metskitse. Selline küttimismaht tagab ulukite asurkonna optimaalse arvukuse ja aitab vältida metsakahjustusi. Metskitsede küttimismahtu on möödunud rasket talve arvestades oluliselt vähendatud. Jahimaade rentnikele on antud konkreetsed ülesanded ka väikekiskjate arvukuse ohjamisel.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Telefon  504 5761

www.rmk.ee