RMK alustab üleminekut paberivabale metsamajandamisele 12.05

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) eestvedamisel on valminud elektroonilise veoselehe infosüsteem ELVIS, mis võimaldab paberkandja asemel elektroonilist andmevahetust ning muudab efektiivsemaks kõigi metsandusega seotud ettevõtete tegevuse. Üleminekut paberivabale metsamaterjalide veole alustab ühena esimestest RMK, kes loodab uue süsteemi täielikult juurutada 2012. aasta alguseks.
Eestis raiutakse aastas orienteeruvalt 6 miljonit tm puitu, mille teisaldamiseks tuleb teha vähemalt 350 000 vedu. Kuna metsaseaduse kohaselt peab kõigil puidu vedajatel kaasas olema veoseleht, täidetakse aastas ligikaudu 350 000 veoselehte kolmes eksemplaris – puidu saatjale, vedajale ning saajale. Lisaks tuleb paberkandjal olevad andmed kolmes erinevas kohas käsitsi erinevatesse infosüsteemidesse sisestada.

ELVISe kasutuselevõtuga muutub metsamaterjaliga seotud kaubanduse info elektrooniliseks, standardiseeritakse andmestruktuurid ning paraneb ja kiireneb infovahetus erinevate osapoolte vahel,” kinnitas EMPLi tegevdirektor Ott Otsmann. “Korrastub ka riigiasutuste töö, kelle ülesandeks on metsamaterjali ostu-müügiga seotud tehingute jälgimine.”

Loodud e-veoselehe keskkond vastab kõigile seaduses sätestatud nõuetele ning selle tervikliku kasutuselevõtu tagab, kui süsteemiga liituvad nii metsamaterjali müüjad, vedajad kui ostjad. ELVISt haldab ja majandab Elion, infosüsteemi kasutajate esmane autentimine toimub ID-kaardi ja mobiil-ID abil.

Esimesena on ELVISega liitunud RMK, kes sõlmis Elioniga vastava lepingu 4. mail. Lähikuudel ehitatakse RMK infosüsteemide ja ELVISe vahele vajalikud liidesed ning testitakse lahenduse toimimist, kava kohaselt vabaneb RMK paberkandjatel veoselehtedest täielikult 2012. aasta alguseks.

Eelkõige näeme kasu selles, et kaob paberite mitmekordne täitmine,” kommenteeris RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu. “Samas paraneb ka metsamaterjali veo alase info liikumise kiirus ja väheneb oluliselt vigade tekkimise risk andmesisestusel.”

E-veoselehe projektiga alustati EMPL-i eestvedamisel 2008. aasta sügisel. Projekti kogumaksumus ulatus 224 000 euroni (3,5 mln krooni). 170 000 euro ulatuses rahastati seda Euroopa Regionaalarengu Fondist Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) kaudu, ülejäänud oli omafinantseering. RMK panustas omafinantseeringusse ühe neljandiku, lisaks osalesid süsteemi väljatöötamisel RMK spetsialistid.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
tel 676 7069, 504 5069
e-post tavo.uuetalu@rmk.ee

Ott Otsmann
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevdirektor tel 652 9400, 503 2552 e-post ott.otsmann@emtl.ee

Märt Ridala
Elioni äriteenuste arendusjuht
tel 513 4833
e-post mart.ridala@elion.ee